ฝ่ายบริหารทั่วไป

11
 
น้าที่
 • ดำเนินงานเกี่ยวกับการจัดทำแผนงบประมาณ เร่งรัด ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงาน รวมถึงตัวชี้วัดของกองควบคุมอาหารและยาสัตว์
 • ดำเนินการเกี่ยวกับงานด้านสารบรรณ การเงิน งานพัสดุ การบริหารงานบุคคล และงานธุรการ
 • จัดการฝึกอบรม สัมมนา พัฒนาบุคลากรภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง โดยประสานงานกับกลุ่มที่เกี่ยวข้อง
 • รวบรวมข้อมูลด้านอาหารสัตว์ ยาสัตว์ และวัตถุอันตราย จากทุกฝ่ายเพื่อนำมาเก็บเป็นฐานข้อมูล และวิเคราะห์ สังเคราะห์ เพื่อเสนอผู้บังคับบัญชา
 • พัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูลและสามารถนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการวางแผนการปฏิบัติงาน
 • พัฒนา ปรับปรุงเว็บไซต์และเผยแพร่ข้อมูลกองควบคุมอาหารและยาสัตว์ให้เป็นปัจจุบัน
 • จัดรณรงค์และสร้างความร่วมมือในองค์กร ภายใต้กิจกรรม 5 ส.
 • จัดยานพาหนะให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติงานของแต่ละฝ่ายอย่างเหมาะสม พร้อมบำรุงรักษายานพาหนะ อาคารสถานที่ วัสดุครุภัณฑ์ให้มีประสิทธิภาพ สะอาด ปลอดภัยอยู่เสมอ
 • ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

กลุ่มทะเบียนและใบอนุญาตอาหารสัตว์

12n

น้าที่
 • ศึกษา ค้นคว้า วิจัยและพัฒนาระบบการออกใบอนุญาตผลิต นำเข้า ขาย และขึ้นทะเบียนอาหารสัตว์ให้เป็นไปตามหลักสากล    
 • ดำเนินการเกี่ยวกับใบอนุญาตผลิต นำเข้า และขายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์
 • ดำเนินการเกี่ยวกับทะเบียนอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะทั้งการขึ้นทะเบียน การแก้ไขทะเบียนและการออกใบแทน
 • ติดตาม ตรวจสอบ กำกับดูแลและประเมินผู้ประกอบการที่ขออนุญาตผลิต นำเข้า และ ขายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ
 • ติดตาม กำกับดูแล และให้คำปรึกษาแก่เจ้าหน้าที่ในภูมิภาคเกี่ยวกับการออกใบอนุญาต ต่ออายุใบอนุญาตต่าง ๆ ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์
 • ถ่ายทอดเทคโนโลยีเกี่ยวกับกระบวนการผลิต ตรวจสอบ การปรับปรุงคุณภาพอาหารสัตว์
 • ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

กลุ่มวัตถุอันตรายด้านการปศุสัตว์

13

น้าที่
 • ศึกษา ค้นคว้า วิจัย พัฒนาระบบ ควบคุม และกำกับดูแลวัตถุอันตรายด้านการปศุสัตว์ให้เป็นไปตามหลักมาตรฐาน
 • ศึกษา ค้นคว้า วิจัย เพื่อกำหนดมาตรฐานวัตถุอันตรายด้านการปศุสัตว์ ให้เป็นไปตามหลักมาตรฐาน
 • ศึกษา ค้นคว้า วิจัย นวัตกรรมใหม่ ๆ ของสารเคมีที่เป็นประโยชน์ต่อ งานวัตถุอันตรายด้านการปศุสัตว์
 • ดำเนินการเกี่ยวกับใบอนุญาตผลิต นำเข้า-ส่งออก และการมีไว้ในครอบครอง วัตถุอันตรายด้านการปศุสัตว์
 • ดำเนินการเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียน การผลิต การนำเข้า การส่งออก และการมีไว้ในครอบครองวัตถุอันตรายด้านการปศุสัตว์
 • ดำเนินการเกี่ยวกับใบแจ้งประเภทต่าง ๆ ของวัตถุอันตรายด้านการปศุสัตว์
 • ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงานเกี่ยวกับวัตถุอันตรายด้านการปศุสัตว์
 • ถ่ายทอดเทคโนโลยี ให้คำปรึกษา และข้อแนะนำวัตถุอันตรายด้านการปศุสัตว์
 • ศึกษาและติดตามผลิตภัณฑ์วัตถุอันตรายด้านการปศุสัตว์เกี่ยวกับส่วนประกอบตลอดจนคุณภาพมาตรฐานให้เป็นไปตามที่ขึ้นทะเบียน
 • ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

กลุ่มควบคุมการนำเข้า-ส่งออกอาหารสัตว์

14

น้าที่
 • ศึกษา ค้นคว้า วิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับกฎหมาย และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับการค้าระหว่างประเทศด้านอาหารสัตว์ ระบบการควบคุมอาหารสัตว์นำเข้า-ส่งออกราชอาณาจักร
 • ควบคุม กำกับดูแลเกี่ยวกับการนำเข้า-ส่งออกอาหารสัตว์ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์และกฎหมายระหว่างประเทศด้านการนำเข้า-ส่งออกอาหารสัตว์
 • เจรจา และทำข้อตกลง เงื่อนไขในการนำเข้า-ส่งออก สินค้าด้านอาหารสัตว์
 • ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศในการตรวจรับรองเพื่อการนำเข้า-ส่งออกอาหารสัตว์
 • ดำเนินการเกี่ยวกับเอกสารต่าง ๆ และใบรับรองที่เกี่ยวข้องด้านการนำเข้า -ส่งออกอาหารสัตว์
 • บริหารจัดการโครงการพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลระบบ National Single Window (NSW)
 • ประเมินความเสี่ยงการนำเข้าอาหารสัตว์ (Import Risk Assessment)
 • ให้คำปรึกษา และถ่ายทอดเทคโนโลยีเกี่ยวกับการนำเข้า-ส่งออกอาหารสัตว์ และข้อกำหนด เงื่อนไข กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการค้าระหว่างประเทศ แก่พนักงานเจ้าหน้าที่ ผู้ประกอบการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและต่างประเทศ
 • พิจารณา แก้ไขปัญหา อุปสรรคต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการค้าอาหารสัตว์ ระหว่างประเทศ
 • ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

กลุ่มรับรองระบบประกันคุณภาพ

15n

น้าที่
 • ศึกษา ค้นคว้า วิจัยและพัฒนาระบบการรับรองระบบประกันคุณภาพ ที่เกี่ยวข้องกับอาหารสัตว์และวัตถุอันตรายด้านการปศุสัตว์ให้เป็นไปตามหลักสากล
 • ศึกษา ค้นคว้า วิจัยและสร้างองค์ความรู้ เพื่อพัฒนาและกำหนดกฎ ระเบียบ ที่เกี่ยวกับมาตรฐานระบบประกันคุณภาพตามมาตรฐานสากล
 • จัดทำแผน และตรวจประเมินเพื่อให้การรับรอง การตรวจติดตาม และการต่ออายุการรับรอง ระบบประกันคุณภาพที่เกี่ยวข้องกับอาหารสัตว์ และวัตถุอันตรายด้านการปศุสัตว์    
 • จัดทำแผน และตรวจประเมินเพื่อให้การรับรอง และการต่ออายุการรับรองแหล่งผลิตอาหารสัตว์ต่างประเทศ
 • ยกระดับมาตรฐานการตรวจรับรองระบบประกันคุณภาพ และกำกับดูแลเจ้าหน้าที่ที่ได้รับการถ่ายโอนภารกิจในการตรวจประเมิน
 • พัฒนาศักยภาพผู้ตรวจประเมิน พร้อมมีการทบทวนความรู้เป็นระยะ ๆ และจัดเก็บประวัติของผู้ตรวจประเมินทั้ง Lead Auditor และ Auditor
 • อบรมเจ้าหน้าที่และผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับระบบประกันคุณภาพ
 • ถ่ายทอดเทคโนโลยี ให้คำปรึกษา แนะนำด้านระบบประกันคุณภาพ และการตรวจประเมิน ด้านอาหารสัตว์และวัตถุอันตรายด้านการปศุสัตว์
 • ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

กลุ่มยาสัตว์และการจัดการเชื้อดื้อยา

16

น้าที่
 • ศึกษา ค้นคว้า วิจัยเกี่ยวกับยาสัตว์ อาหารสัตว์ที่ผสมยา และการจัดการเชื้อดื้อยา
 • กำกับดูแลการใช้ยาสัตว์ และอาหารสัตว์ที่ผสมยา ให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และมาตรฐานสากล
 • บริหารจัดการเกี่ยวกับการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม แก้ไขปัญหาเชื้อดื้อยา
 • ขับเคลื่อนการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์ว่าด้วยการจัดการการดื้อยาต้านจุลชีพประเทศไทย
 • ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานยาสัตว์และการจัดการเชื้อดื้อยา    
 • ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการใช้ยาสัตว์ให้แก่ผู้เกี่ยวข้อง
 • ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

กลุ่มตรวจสอบอาหารสัตว์ ยาสัตว์ และวัตถุอันตราย

17

น้าที่
 • ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยระบบการตรวจสอบอาหารสัตว์ ยาสัตว์และวัตถุอันตรายด้านการปศุสัตว์
 • ติดตาม ตรวจสอบผู้ประกอบการด้านอาหารสัตว์ ยาสัตว์ วัตถุอันตรายด้านการปศุสัตว์ให้ปฏิบัติตามกฎหมาย และบังคับใช้กฎหมายที่กองควบคุมอาหารและยาสัตว์รับผิดชอบ
 • บริหารจัดการกิจกรรมแก้ไขปัญหาการใช้สารเร่งเนื้อแดง
 • บริหารจัดการโครงการพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการเคลื่อนที่ (Mobile Lab)
 • วางระบบและดำเนินการตรวจสอบอาหารสัตว์ ยาสัตว์ และวัตถุอันตรายด้านการปศุสัตว์ภายหลังการออกสู่ตลาด (Post Marketing)
 • วางระบบการติดตามและสอบสวนหาสาเหตุเกี่ยวกับการได้รับรายงานผลการตรวจวิเคราะห์ที่ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด
 • จัดชุดเฉพาะกิจเพื่อปฏิบัติการเฝ้าระวัง ควบคุมการผลิต นำเข้า ขาย อาหารสัตว์ ยาสัตว์ และวัตถุอันตรายด้านการปศุสัตว์ และลงพื้นที่ปฏิบัติการในรูปแบบการเคลื่อนที่เร็วในการบังคับใช้กฎหมาย
 • ถ่ายทอดเทคโนโลยีในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบอาหารสัตว์ ยาสัตว์ และวัตถุอันตรายด้านการปศุสัตว์
 • ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

กลุ่มมาตรฐานอาหารสัตว์

18

น้าที่
 • ศึกษา ค้นคว้า วิจัย เพื่อกำหนดมาตรฐานอาหารสัตว์ให้เป็นไปตามหลักสากล    
 • กำหนดมาตรฐานอาหารสัตว์ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ และมาตรฐานสากล
 • พิจารณา ร่วมมือ ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศเกี่ยวกับมาตรฐานอาหารสัตว์
 • ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์    
 • พิจารณา แก้ไข ปรับปรุง พระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2558 รวมถึงกฎหมายลำดับรองให้เหมาะสมกับสถานการณ์
 • ให้คำแนะนำ ความรู้ เพิ่มประสิทธิภาพเจ้าหน้าที่ทั้งส่วนกลางและภูมิภาคเกี่ยวกับมาตรฐานอาหารสัตว์
 • ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
betco altyapılı sitelerkareasbet apkdeneme bonusu veren sitelersiyah bayrak aynawww.manisa45haber.comesenyurt escortkareasbet girişkareasbet girişbetingo güncel girişyabancı dizi izlebedava bahis, deneme bonusu, deneme bonusu veren sitelerçapa escortcasino siteleri Venüsbetftn bahis siteleriasper casinogobahis girişesbet girişGüvenilir Poker Siteleriesbetbullbahisbenimbahisbenimbahiscasibombahis forumcasibomcasibomcasibomdiziworldCasibomistanbul escortBakırköy Escortesenyurt escortbeylikdüzü escortbeylikduzu escortbeylikduzu escortbeylikdüzü escortistanbul escortbeylikdüzü escortCasibom girişizmir escortCasibom girişCasibom giriş30 TL Bonus Veren Bahis Siteleri betmatikmariobetonwinbetistsüpertotobetgrandpashabet telegramBetist GirişCasino OyunlarıbullbahisbullbahisBakırköy Escortslot sitesi xslotdiziworld.proPHP Shell indirbetturkeybetturkeybetparkAdaxbetmaç izlestarzbetjojobetdeneme bonusu veren sitelerbetparkbetistBetturkeyMatadorbetbetforward-shart.com1xbet-1xir.comdeneme bonusu veren sitelerdeneme bonusu veren sitelerCasibomMobilbahis Girişcasibom girişcasibombetturkeybetturkeybetturkey girişbetturkeybetturkey girişstarzbetstarzbet girişstarzbet twitterbeylikdüzü escortbeylikdüzü escortistanbul escortBinance Kayıt Olmaistanbul tabelacıreklam tabelatotem tabela