ประกาศกรมปศุสัตว์

1. ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง บันทึกปริมาณการผลิตหรือปริมาณการนำเข้าซึ่งวัตถุอันตรายชนิดที่ 1 ที่กรมปศุสัตว์รับผิดชอบ พ.ศ. 2555

2. ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง การแจ้ง การออกใบรับแจ้ง การขอต่ออายุและการต่ออายุใบรับแจ้งการดำเนินการวัตถุอันตรายชนิดที่ 2 ที่กรมปศุสัตว์รับผิดชอบ พ.ศ. 2552

3ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง การแจ้งการดำเนินการเกี่ยวกับวัตถุอันตรายชนิดที่ 2 ที่กรมปศุสัตว์รับผิดชอบ พ.ศ. 2549

4. ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง การกำหนดรายการข้อมูล เอกสารและหลักฐานเพื่อการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย พ.ศ. 2563