คำสั่งกรมปศุสัตว์

1. มอบหมายให้เป็นผู้อนุญาตตามพรบ.ควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ.2558

2. มอบหมายให้เปรียบเทียบความผิด

3. มอบหมายให้พิจารณาคำขอและลงนามออกใบสำคัญการขึ้นทะเบียนอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ

4. มอบอำนาจอนุญาตและลงนามใบรับแจ้งอาหารสัตว์ที่มิใช่อาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ

5. มอบหมายให้อธิบดีกรมประมงเป็นผู้อนุญาตตามพรบ.ควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ.2558