หน่วยงานในสังกัดกรมปศุสัตว์

 

ส่วนกลาง

- กองคลัง
- กองการเจ้าหน้าที่
- กองแผนงาน
- กองปศุสัตว์ต่างประเทศ
- กองสารวัตรและกักกัน
- กองงานพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ
- กองควบคุมอาหารและยาสัตว์
- ศูนย์สารสนเทศ
- สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ
- สำนักงานเลขานุการกรม
- สำนักกฏหมาย
- สำนักพัฒนาอาหารสัตว์
- สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์
- สำนักควบคุม ป้องกัน และบำบัดโรคสัตว์
- สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐาน สินค้าปศุสัตว์
- สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์
- สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์
- สำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์
- สำนักส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์
- กลุ่มพัฒนาวิชาการปศุสัตว์
- กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
- กลุ่มตรวจสอบภายใน
- สำนักงานปศุสัตว์กรุงเทพมหานคร


เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องในสังกัด
- บริษัทห้องปฏิบัติการกลางตรวจสอบผลิตภัณฑ์เกษตรและอาหาร จำกัด
- สหกรณ์ออมทรัพย์กรมปศุสัตว์