ผลการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบุคคลธรรมดา

(จ้างเหมาบริการงานด้านสารสนเทศ)