โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร GMP(Codex)/HACCP Introduction & Internal Auditor โรงงานผลิตอาหารสัตว์

messageImage 1556773488602

         กองควบคุมอาหารและยาสัตว์ กรมปศุสัตว์  ได้จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรGMP(Codex)/HACCP Introduction & Internal Auditor โรงงานผลิตอาหารสัตว์  ให้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่ที่ทำหน้าที่ในการตรวจสอบโรงงานผลิตอาหารสัตว์ทั้งจากส่วนกลางและส่วนภูมิภาค  จำนวน 50 คน  ระหว่างวันที่   29 เมษายน - 1 พฤษภาคม  พ.ศ. 2562 ณ โรงแรมบลูเวฟ หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในระบบ GMP/HACCP  สามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งเป็นที่ปรึกษาให้แก่ผู้ประกอบการได้ และยังเป็นการเตรียมความพร้อมของพนักงานเจ้าหน้าที่ในการเป็นผู้ตรวจประเมิน (Auditor) ระบบ GMP/HACCP โรงงานผลิตอาหารสัตว์และโรงงานที่เกี่ยวข้องของกรมปศุสัตว์ต่อไป

                       messageImage 1556773550498 messageImage 1556773543613

                       messageImage 1556773559711 messageImage 1556773575671