ประชุมการจัดทำ OKR : Objective Key Results

823224

วันจันทร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563
เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์เขต 1
อยส.จัดประชุมการจัดทำ OKR : Objective Key Results โดยได้รับเกียรติจากเจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร มาบรรยายในเรื่องการจัดรายละเอียดทำ OKR เพื่อให้หน่วยงานสามารถจัดทำ OKR ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถเป็นเป้าหมายของกองที่สะท้อนภารกิจหลักได้อย่างแท้จริง

823226 823225 823227