ผู้อำนวยการกองควบคุมอาหารและยาสัตว์ เข้าร่วมประชุมและเป็นวิทยากรในการสัมมนา

ในหัวข้อ “สังคายนา รากเหง้าปัญหา Feed Additives” ณ โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพฯ