แนวทางการปฎิบัติงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการใช้สารเร่งเนื้อแดง

แนวทางการปฎิบัติงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการใช้สารเร่งเนื้อแดง

- เลขที่หนังสือที่ กษ 0623/ว135 เรียน ด่านกักกันสัตว์

- เลขที่หนังสือที่ กษ 0623/ว135 เรียน ปศุสัตว์จังหวัด

- เลขที่หนังสือที่ กษ 0623/ว35021 เรียน ด่านกักกัน

- เลขที่หนังสือที่ กษ 0623/ว35021 เรียน ปศุสัตว์จังหวัด