ประชาสัมพันธ์ "ขายอาหารและยาสัตว์ต้องได้รับใบอนุญาติตามกฎหมาย" 2560