ตรวจสอบสถานที่ผลิตวัตถุอันตรายแห่งใหม่ของ บริษัทเคมเซิร์ฟ จำกัด

S 6430821

วันที่ 8 ตุลาคม 2562 เจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียนใบอนุญาตและมาตรฐานวัตถุอันตราย โดย สพ.ญ. สุดารัตน์  เคยเหล่า และ สพ.ญ.ศิริสวัสดิ์ จันทร์ศรี เดินทางไปตรวจสอบสถานที่ผลิตวัตถุอันตรายแห่งใหม่ของ
บริษัทเคมเซิร์ฟ จำกัด เลขที่ 60/8 หมู่ที่ 9 ตำบลคลองมะเดื่อ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร เพื่อพิจารณาการออกใบอนุญาตผลิตวัตถุอันตราย จากการตรวจสอบพบว่า สถานที่ผลิตมีโครงสร้างแข็งแรง อุปกรณ์ต่างๆ รวมถึงป้ายคำเตือน เป็นไปตามมาตรฐานสถานที่ผลิตวัตถุอันตราย

S 6430824 S 6430825 S 6430826

S 6430828 0 S 6430829 0