อาหารสัตว์

 

แบบฟอร์มใบอนุญาตผลิต นำเข้า ขายอาหารสัตว์

 

     ผลิต

                 คำขอใบอนุญาตผลิตอาหารสัตว์(รายใหม่)

                 คำขอต่ออายุใบอนุญาตผลิตอาหารสัตว์

                 คำขอใบแทนใบอนุญาตผลิตอาหารสัตว์

                 ตัวอย่างการกรอกคำขอใบอนุญาตผลิต

     นำเข้า

                 คำขอใบอนุญาตนำเข้าอาหารสัตว์(รายใหม่)

                 คำขอต่ออายุใบอนุญาตนำเข้าอาหารสัตว์

                 คำขอใบแทนใบอนุญาตนำเข้าอาหารสัตว์

                 ตัวอย่างการกรอกคำขอใบอนุญาตนำเข้า

     ขาย

                 คำขออนุญาตขายอาหารสัตว์(รายใหม่)

                 คำขอต่ออายุใบอนุญาตขายอาหารสัตว์

                 คำขอใบแทนใบอนุญาตขายอาหารสัตว์

                 ตัวอย่างการกรอกคำขออนุญาตขายอาหารสัตว์

 

แบบฟอร์มขึ้นทะเบียนอาหารสัตว์

 

     ประเภทวัตถุดิบ 

                 คำขอขึ้นทะเบียนอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ  ประเภทวัตถุดิบ 

              

     ประเภทอาหารเสริมสำหรับสัตว์

                 คำขอขึ้นทะเบียนอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ  ประเภทอาหารเสริมสำหรับสัตว์

              

     ประเภทผลิตภัณฑ์นมสำหรับสัตว์

                 คำขอขึ้นทะเบียนอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ  ประเภทผลิตภัณฑ์นมสำหรับสัตว์ 

              

     ประเภทอาหารสัตว์เลี้ยง

                 คำขอขึ้นทะเบียนอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ  ประเภทอาหารสัตว์เลี้ยง ชนิดอาหารสัตว์เลี้ยงที่มีโภชนาการครบถ้วน

                 คำขอขึ้นทะเบียนอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ  ประเภทอาหารสัตว์เลี้ยง ชนิดอาหารขบเคี้ยว/อาหารว่างสำหรับสัตว์เลี้ยง

                 คำขอขึ้นทะเบียนอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ  ประเภทอาหารสัตว์เลี้ยง ชนิดอาหารประกอบการรักษาโรคสำหรับสัตว์เลี้ยง

              

     ประเภทวัตถุที่ผสมแล้ว 

                 คำขอขึ้นทะเบียนอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ  ประเภทวัตถุที่ผสมแล้ว ชนิดสารผสมล่วงหน้า(พรีมิกซ์)

                 คำขอขึ้นทะเบียนอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ  ประเภทวัตถุที่ผสมแล้ว ชนิดอาหารสัตว์ผสมสำเร็จรูปหรือหัวอาหารสัตว์ 

                ข้อแนะนำการเตรียมเอกสารประกอบการขึ้นทะเบียนอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ ประเถทวัตถุที่ผสมแล้ว ชนิดอาหารสัตว์ผสมสำเร็จรูปหรือหัวอาหารสัตว์

      อื่นๆ 

                 คำขอแก้ไขรายการขึ้นทะเบียนอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ

                 คำขอใบแทนใบสำคัญการขึ้นทะเบียนอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ

                 แบบแจ้งผู้นำเข้าเพื่อขายอาหารสัตว์ที่มิใช่อาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ

                 แบบแจ้งผู้ผลิตเพื่อขายอาหารสัตว์ที่มิใช่อาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ

 

แบบฟอร์มนำเข้าอาหารสัตว์

        

          แบบคำขอแจ้งการนำเข้าซึ่งอาหารสัตว์เข้ามาในราชอาณาจักร (น.ส.4)

          แผนการนำเข้าข้าวสาลีเมล็ด

        excel  บัญชีรายชื่อผู้ใช้ผู้ใช้ข้าวสาลี 

 

แบบฟอร์มส่งออกอาหารสัตว์

        

          แบบคำขอแจ้งการส่งออกอาหารสัตว์ (สอ.1)

 

แบบฟอร์มคำขอโฆษณาคุณภาพหรือสรรพคุณของอาหารสัตว์

 

          คำขอโฆษณาคุณภาพหรือสรรพคุณของอาหารสัตว์

 

แบบคำขอหนังสือรับรองสุขภาพ (Certificate of Health)

        

          คำชี้แจงการใช้แบบฟอร์ม (Certificate of Health)

          แบบคำขอหนังสือรับรองสุขภาพ (Certificate of Health)

          หนังสือมอบอำนาจ 

 

แบบแจ้งตรวจรับรองแหล่งผลิตอาหารสัตว์

 

          แบบแจ้งขอตรวจรับรองแหล่งอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ(แบบจร.3)

         แบบแจ้งขอรับรองแหล่งอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะรายใหม่

          แบบแจ้งแหล่งอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ

         แบบคำขอการรับรองแหล่งผลิตอาหารสัตว์ที่มาจากโค หรือมีส่วนผสมที่มาจากโค หรือผลิตภัณฑ์ที่มาจากโคที่มีความเสี่ยงต่อโรควัวบ้าในกรณีที่ยังไม่เคยมีการนาเข้ามาก่อน (จว.1)

          แบบแจ้งประวัติการนาเข้าและขอตรวจรับรองแหล่งผลิตอาหารสัตว์ที่มาจากโค หรือมีส่วนผสมที่มาจากโค หรือผลิตภัณฑ์ที่มาจากโคที่มีความเสี่ยงต่อโรควัวบ้าในกรณีที่เคยมีประวัติการนาเข้ามาก่อน                   (จว.2)

        Pdf 256 แบบเพื่อขอตรวจรับรอง โรงงานผลิตอาหารสัตว์ที่มาจากสัตว์ปีก หรือมีส่วนผสมที่มาจากสัตว์ปีก หรือผลิตภัณฑ์ที่มาจากสัตว์ปีกที่มีความเสี่ยงต่อโรคไข้หวัดนกในกรณีที่ยังไม่เคยมีการนำเข้ามาก่อน

               และไม่เคยผ่านการตรวจรับรองโรงงานแหล่งผลิต (จป.1)

        Pdf 256 แบบเพื่อขอตรวจรับรองโรงงานผลิตอาหารสัตว์ที่มาจากสัตว์ปีก หรือมีส่วนผสมที่มาจากสัตว์ปีก หรือผลิตภัณฑ์ที่มาจากสัตว์ปีก ที่มีความเสี่ยงต่อโรคไข้หวัดนกที่มีประวัติการนำเข้ามาก่อน (จป.2) 

          

แบบคำขอหนังสือรับรองการขายภายในประเทศ (Certificate of Free Sale)

 

          คำขอหนังสือรับรองการขายภายในประเทศ (Certificate of Free Sale)

 

 

 

วัตถุอันตราย

 

การขอใช้งานระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ด้านอาหารสัตว์และวัตถุอันตราย

       

          ดาวน์โหลดคู่มือ

          หนังสือมอบอำนาจบริหารจัดการบัญชีของนิติบุคคลระบบบริหารอิเล็กทรอนิกส์ (e-service)

 

แบบฟอร์มการขอขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย

        

          แผนภูมิขั้นตอนการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายด้านการปศุสัตว์

          คำขอนำเข้าตัวอย่าง

          คำขอผลิตตัวอย่าง

          คำขอขึ้นทะเบียน (เอกสารประกอบการขึ้นทะเบียน)

          ตารางตรวจสอบเอกสารประกอบคำขอขึ้นทะเบียน

          ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

          คำขอต่ออายุใบสำคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย  ( เอกสารแนบประกอบการขอยื่นต่ออายุใบสำคัญการขึ้นทะเบียน)

          คำขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย

 

             - ตัวอย่างการเขียนฉลาก

                    คำแนะนำการเขียนฉลากวัตถุอันตรายด้านการปศุสัตว์    

                    ตัวอย่างฉลากวัตถุอันตราย (Tech)

                    ตัวอย่างฉลากวัตถุอันตราย

                   ตัวอย่างเครื่องหมายแสดงความเป็นพิษบนฉลากวัตถุอันตราย

 

แบบฟอร์มการขอใบแจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับวัตถุอันตรายชนิดที่ 1

     

          แผนภูมิขั้นตอนการแจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับวัตถุอันตรายชนิดที่ 1

          การขอใบแจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับวัตถุอันตรายชนิดที่1 ที่กรมปศุสัตว์รับผิดชอบ

          บันทึกปริมาณการผลิตหรือปริมาณการนำเข้าชนิดที่ 1

         แบบฟอร์มใบแจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับวัตถุอันตรายชนิดที่ 1

 

แบบฟอร์มการขอใบแจ้งการดำเนินการผลิต นำเข้า ส่งออก เกี่ยวกับวัตถุอันตรายชนิดที่ 2

 

          แผนภูมิขั้นตอนการแจ้งดำเนินการเกี่ยวกับวัตถุอันตรายชนิดที่ 2

          การขอใบแจ้งการดำเนินการเกี่ยวกับวัตถุอันตรายชนิดที่ 2

          คำขอใบรับแจ้งการดำเนินการเกี่ยวกับวัตถุอันตรายชนิดที่ 2

          คำขอต่ออายุใบแจ้งการดำเนินการเกี่ยวกับวัตถุอันตรายชนิดที่ 2

          คำขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงใบแจ้งการดำเนินการเกี่ยวกับวัตถุอันตราายชนิดที่ 2

          ใบแจ้งปริมาณการผลิตวัตถุอันตราย

 

แบบฟอร์มการขอใบอนุญาตผลิต นำเข้า ส่งออกเกี่ยวกับวัตถุอันตรายชนิดที่ 3

              

                  แผนภูมิขั้นตอนการขอใบอนุญาตผลิต นำเข้า และส่งออกวัตถุอันตราย    

       แบบฟอร์มการขอใบอนุญาตนำเข้า

                  คำขออนุญาตนำเข้าวัตถุอันตราย

                  คำขอต่ออายุใบอนุญาตนำเข้าวัตถุอันตราย

                  ตัวอย่างหนังสือการขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง

       แบบฟอร์มการขอใบอนุญาตผลิต

                  คำขออนุญาตผลิตวัตถุอันตราย

                  คำขอต่ออายุใบอนุญาตผลิตวัตถุอันตราย

       แบบฟอร์มการขอใบอนุญาตส่งออก

                  คำขออนุญาตส่งออกวัตถุอันตราย

                  คำขอต่ออายุใบอนุญาตส่งออกวัตถุอันตราย

                  ตัวอย่างหนังสือการขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง

 

แบบฟอร์มคำขอนุญาตมีไว้ครอบครองซึ่งวัตถุอันตราย

        

          คำขออนุญาตมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตราย

 

แบบคำขอขึ้นบัญชีสารเคมีหรือผลิตภัณฑ์ที่อนุญาตให้ใช้ในโรงฆ่าสัตว์โรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์สัตว์ที่กรมปศุสัตว์รับรองเพื่อการส่งอออก

        

          สรุปแผนภูิการพิจารณาขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายและขึ้นบัญชีรายชื่อสารเคมีให้ใช้ในโรงฆ่าสัตว์

          ฟอร์มขออนุญาตใช้สารเคมีในโรงฆ่า

         การขออนุญาตใช้ Chlorine dioxide ที่มีกระบวนการผบิตผ่านเครื่องผลิต(Generator)

 

แบบฟอร์มหนังสือมอบอำนาจ

 

          ฟอร์มหนังสือมอบอำนาจการขออนุญาตผลิต นำเข้า ส่งออก มีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตราย การขอขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายและการแจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับวัตถุอันตรายชนิดที่ 1

          ฟอร์มหนังสือมอบอำนาจขออนุญาตใช้สารเคมี/ผลิตภัณฑ์ในโรงฆ่าสัตว์ โรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์สัตว์ที่กรมปศุสัตว์รับรองเพื่อการส่ออก

ฟาร์มปลอด/ลดยาปฏิชีวนะ

 

 โครงการ การเลี้ยงสัตว์ปลอดการใช้ยาปฏิชีวนะในระบบการผลิตสินค้าปศุสัตว์

         

        โครงการ การเลี้ยงสัตว์ปลอดการใช้ยาปฏิชีวนะในระบบผลิตสินค้าปศุสัตว์

          แบบฟอร์มคำขอรับรองฟาร์มเลี้ยงสัตว์ปลอดยาปฏิชีวนะ

          แบบคำขอยกเลิกใบรับรองฟาร์มเลี้ยงสัตว์ปลอดยาปฏิชีวนะ

          แบบฟอร์มเก็บตัวอย่างในโครงการ การเลี้ยงสัตว์ปลอดการใช้ยาปฏิชีวนะ

          แบบฟอร์มคำขอสำหรับสถานที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ ในโครงการฟาร์มเลี้ยงสัตว์ปลอดยาปฏิชีวนะ

          แบบฟอร์มหลักเกณฑ์การตรวจประเมินฟาร์ม โครงการการเลี้ยงสัตว์ปลอดการใช้ยาปฏิชีวนะในระบบการผลิตสินค้าปศุสัตว์

          แบบฟอร์มสรุปรายชื่อผู้ประกอบการฟาร์มเลี้ยงสัตว์ที่ผ่านการรับรองฟาร์มปลอดการใช้ยาปฏิชีวนะในการเลี้ยงสัตว์

 

โครงการการลดใช้ยาปฏิชีวนะในฟาร์มปศุสัตว์

 

        โครงการการลดใช้ยาปฏิชีวนะในฟาร์มปศุสัตว์

          แบบฟอร์มคำขอรับรองการลดใช้ยาในฟาร์มปศุสัตว์

          แบบคำขอยกเลิกใบรับรองการลดใช้ยาในฟาร์มปศุสัตว์

          แบบฟอร์มเก็บตัวอย่างในโครงการ การลดใช้ยาปฏิชีวนะในฟาร์มปศุสัตว์

          แบบฟอร์มหลักเกณฑ์การตรวจประเมินฟาร์มโครงการการลดใช้ยาปฏิชีวนะในฟาร์มปศุสัตว์

          แบบฟอร์มสรุปรายชื่อผู้ประกอบการฟาร์มเลี้ยงสัตว์ที่ผ่านการรับรองการลดใช้ยาปฏิชีวนะในการเลี้ยงสัตว์

 

แบบคำขอจดแจ้งเป็นผู้ผลิตอาหารสัตว์ที่ผสมยา

        

          แบบคำขอจดแจ้งเป็นผู้ผลิตอาหารสัตว์ที่ผสมยา

 

แบบฟอร์มและข้อมูลโครงการควบคุม ป้องกัน และแก้ไขปัญหาเชื้อดื้อยาในสัตว์

          โครงการเชื้อดื้อยาในสัตว์

          โครงการเชื้อดื้อยา-หลักการและเหตุผล

          การเก็บตัวอย่างและเป้าหมายเชื้อดื้อยา

          แบบฟอร์มนำส่งตัวอย่างกิจกรรมควบคุม ป้องกัน และแก้ไขปัญหาเชื้อดื้อยาในสัตว์

          แบบฟอร์มรายงานข้อมูลการใช้ยาต้านจุลชีพจากฟาร์มเลี้ยงสัตว์ กิจกรรมควบคุม ป้องกัน และแก้ไขปัญาเชื้อดื้อยาในสัตว์

          แบบฟอร์มรายงานผลการทดสอบความไวต่อยาต้านจุลชีพกิจกรรมควบคุม ป้องกัน และแก้ไขปัญหาเชื้อดื้อยาในสัตว์

          แบบฟอร์มรายงานผลการเพาะแยกเชื้อกิจกรรมควบคุม ป้องกัน และแก้ไขปัญหาเชื้อดื้อยาในสัตว์

 

โครงการฟาร์มเลี้ยงไก่ไข่ปลอดการใช้ยาปฏิชีวนะในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนและภาคเหนือตอนล่าง

       pdf โครงการฟาร์มเลี้ยงไก่ไข่ปลอดการใช้ยาปฏิชีวนะในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนและภาคเหนือตอนล่าง

          แบบฟอร์มคำขอรับรองฟาร์มเลี้ยงสัตว์ปลอดยาปฏิชีวนะ

          แบบคำขอยกเลิกใบรับรองฟาร์มเลี้ยงสัตว์ปลอดยาปฏิชีวนะ

          แบบฟอร์มเก็บตัวอย่างในโครงการ การเลี้ยงสัตว์ปลอดการใช้ยาปฏิชีวนะ

          แบบฟอร์มหลักเกณฑ์การตรวจประเมินฟาร์ม เลี้ยงไก่ไข่ปลอดยาปฏิชีวนะ

          แบบฟอร์มสรุปรายชื่อผู้ประกอบการฟาร์มเลี้ยงสัตว์ที่ผ่านการรับรองฟาร์มฯ