สรุปแผน-ผลการจัดซื้อ จัดจ้าง

- แผนการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

- สรุปผลการจัดซื้อ จัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2562 - กันยายน 2563