การประชุม “2nd regional workshop on legislation relevant for antimicrobial use (AMU) and antimicrobial resistance (AMR) in the food and agriculture sector”

S 59514897

         วันที่ 8-9 กค. 2562 สพ.ญ.จุฬาพร ศรีหนา กองควบคุมอาหารและยาสัตว์ เป็นผู้แทนกรมปศุสัตว์ เข้าร่วมการประชุม “2nd regional workshop on legislation relevant for antimicrobial use (AMU) and antimicrobial resistance (AMR) in the food and agriculture sector” ณ โรงแรมพลาซ่าแอทธินี จัดโดย FAO ภายใต้สนับสนุนของ The Fleming Fund โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐบาลของแต่ละประเทศ ผู้เชี่ยวชาญ และ ไตรภาคี (FAO/OIE/WHO) จำนวน 40 คน ได้ร่วมกันพิจารณาถึงการกำกับดูแลด้านกฎหมาย เพื่อให้มีการใช้ยาต้านจุลชีพได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม ภายใต้การจัดการการดื้อยาต้านจุลชีพ โดยได้ร่วมกันพิจารณาถึงปัจจัยและเครื่องมือที่จะทำให้มีการกำกับดูแลการใช้ยาต้านจุลชีพ เช่น ด้านกฎหมายให้มีการใช้ยาภายใต้การสั่งใช้ของสัตวแพทย์ ( Prescription) เป็นต้นในคราวนี้ผู้แทนประเทศไทยได้นำเสนอที่ประชุมในหัวข้อ “Veterinary drug and medicated regulation in Livestock in Thailand” และได้ร่วมให้ความเห็นในการกำกับดูแลการใช้ยาต้านจุลชีพของประเทศไทยร่วมกับผู้เชี่ยวชาญและผู้แทนจากประเทศต่างๆ ด้วย ถือได้ว่ากรมปศุสัตว์ซึ่งเป็นหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย มีทิศทางและการกำกับดูแลการใช้ยาต้านจุลชีพในสัตว์สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาด้านเชื้อดื้อยาในระดับภูมิภาคและระดับสากล

S 59514899 S 59514900 S 59514898                                                                S 59514901    S 59514902