ประกาศกรมปศุสัตว์

1. ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการปฏิบัติกรณีผู้นําเข้าอาหารสัตว์ ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2558

2. ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง กำหนดแบบคำขอ และแบบใบรับรองตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2561

3. ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง กำหนดแบบคำขอ และแบบใบรับรองตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ (ฉบับที่ 2)พ.ศ. 2563

4. ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขในการนำเข้าอาหารสัตว์ที่มาจากสัตว์ปีก หรือมีส่วนผสมของสัตว์ปีก หรือผลิตภัณฑ์ที่มาจากสัตว์ปีกที่มีความเสี่ยงต่อโรคไข้หวัดนก พ.ศ. 2560

5. ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง กําหนดอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะที่ต้องตรวจรับรองแหล่งผลิต พ.ศ. 2560

6. ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง กำหนดอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะที่ต้องตรวจรับรองแหล่งผลิต (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562

7. ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง กำหนดอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะที่ต้องตรวจรับรองแหล่งผลิต (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563

8. ประกาศกรมปศุสตัว์ เรื่อง รับสมัครกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2561

9. ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขในการนำเข้าอาหารสัตว์ซึ่งมาจากโคหรือมีส่วนผสมที่มาจากโค หรือผลิตภัณฑ์ที่มาจากโคที่มีความเสี่ยงจากโรควัวบ้า พ.ศ. 2561

10ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง ให้แก้ไขรายการในใบสำคัญการขึ้นทะเบียนอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ

11. ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง การจัดทำแบบสรุปรายงานปริมาณการใช้ยาต้านจุลชีพที่นำมาผสมอาหารสัตว์ และรายงานการขาย อาหารสัตว์ที่ผสมยาต้านจุลชีพและไม่มียา พ.ศ. 2561

12. ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การแสดงข้อความในฉลากหรือเอกสารระบุรายละเอียด สำหรับอาหารสัตว์ที่ผสมยา พ.ศ. 2561

13. ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การขนส่ง และเครื่องมือที่ใช้ในการผลิตอาหารสัตว์ที่ผสมยา พ.ศ. 2561

14. ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง คุณสมบัติและหน้าที่ของสัตวแพทย์ผู้ควบคุมระบบการผลิตอาหารสัตว์ที่ผสมยา พ.ศ. 2561

15. ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง กำหนดรายละเอียดของใบสั่งใช้ยา พ.ศ. 2561

16. ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง การจดแจ้งเป็นผู้ผลิตอาหารสัตว์ที่ผสมยา พ.ศ. 2561

17. ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง ขั้นตอนการนำเข้าอาหารสัตว์ที่ได้จากสัตว์จากต่างประเทศ พ.ศ. 2562

18. ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขการรับรองฟาร์มเลี้ยงสัตว์ปลอดสารเร่งเนื้อแดงหรือสารกลุ่มเบต้าอะโกนิสท์ (β-Agonist) พ.ศ.2562

19. ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง กำหนดรายชื่อยาที่ห้ามใช้ผสมในอาหารสัตว์ในวัตถุประสงค์เพื่อการป้องกันโรค พ.ศ. 2562