คู่มือบริการประชาชน

 1. การขอใบอนุญาตขายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ 

 2. การขอใบอนุญาตนำเข้าอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ 

 3. การขอใบอนุญาตผลิต นำเข้า ส่งออก และครอบครอง วัตถุอันตรายด้านการปศุสัตว์ 

 4. การขอใบอนุญาตผลิตอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ 

 5. การขอหนังสือแจ้งการนำเข้าซึ่งอาหารสัตว์เข้ามาในราชอาณาจักร (น.ส.4) 

 6. การขอหนังสือรับรองการขายภายในประเทศ (Certificate of free sale) สำหรับอาหารสัตว์

 7. การขอหนังสือรับรองสุขภาพ (Certificate of Health) ของอาหารสัตว์ 

 8. การขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายด้านการปศุสัตว์ 

 9. การขอแก้ไขรายการขึ้นทะเบียนอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ 

 10. การขอใบแจ้งการดำเนินการเกี่ยวกับวัตถุอันตรายชนิดที่ 2 

 11. การขอใบรับแจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับวัตถุอันตรายชนิดที่ 1 

 12. การขอใบสำคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายด้านการปศุสัตว์ 

 13. การขอใบสำคัญการขึ้นทะเบียนอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ 

 14. การขอต่ออายุใบรับรองระบบการจัดการด้านสุขลักษณะที่ดีในสถานประกอบการ (GMP) ของโรงงานผลิตอาหารสัตว์ 

 15. การขอใบรับรองระบบการจัดการด้านการวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุม (HACCP) ของโรงงานผลิตอาหารสัตว์ 

 16. การขอใบรับรองระบบการจัดการด้านสุขลักษณะที่ดีในสถานประกอบการ (GMP) ของโรงงานผลิตอาหารสัตว์ 

 17. การขอต่ออายุใบรับรองระบบการจัดการด้านการวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุม (HACCP) ของโรงงานผลิตอาหารสัตว์