กองควบคุมอาหารและยาสัตว์ เข้าตรวจประเมินเพื่อต่ออายุการรับรองระบบ GMP ให้กับบริษัท บี แอนด์ ซี พูลาสกี้ จำกัด จังหวัดลพบุรี

S 29794338

30-31 กรกฎาคม 2563 นายบุญเสริม ปีตานนท์ชัย นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการพิเศษ หัวหน้าฝ่ายรับรองระบบประกันคุณภาพ พร้อมด้วยนางสาวผกามาส รุ่งเรือง นักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ และนางวีรวัลย์ ราศรีดี นักวิชาการสัตวบาล ฝ่ายรับรองระบบประกันคุณภาพ กองควบคุมอาหารและยาสัตว์ เข้าตรวจประเมินเพื่อต่ออายุการรับรองระบบ GMP ให้กับบริษัท บี แอนด์ ซี พูลาสกี้ จำกัด จังหวัดลพบุรี

S 29794338  S 29794341  S 29794342