แบบฟอร์มสำหรับขอรับการตรวจรับรองโรงงานผลิตอาหารสัตว์

(Form for proposal onsite inspection of animal feed establishments before importing to Thailand)

 

จร.1 เพื่อขอตรวจรับรองแหล่งผลิตอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะในกรณีที่ขอขึ้นทะเบียนอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะใหม่


จร.2 เพื่อขอตรวจรับรองโรงงานผลิตอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะที่มีทะเบียนอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะและมีประวัติการนำเข้ามาก่อน


จป.1 เพื่อขอตรวจรับรอง โรงงานผลิตอาหารสัตว์ที่มาจากสัตว์ปีก หรือมีส่วนผสมที่มาจากสัตว์ปีก หรือผลิตภัณฑ์ที่มาจากสัตว์ปีกที่มีความเสี่ยงต่อโรคไข้หวัดนกในกรณีที่ยังไม่เคยมีการนำเข้ามาก่อนและไม่เคยผ่านการตรวจรับรองโรงงานแหล่งผลิต


จป.2 เพื่อขอตรวจรับรองโรงงานผลิตอาหารสัตว์ที่มาจากสัตว์ปีก หรือมีส่วนผสมที่มาจากสัตว์ปีก หรือผลิตภัณฑ์ที่มาจากสัตว์ปีก ที่มีความเสี่ยงต่อโรคไข้หวัดนกที่มีประวัติการนำเข้ามาก่อน


จว.1 เพื่อขอตรวจรับรอง โรงงานผลิตอาหารสัตว์ที่มาจากโค หรือมีส่วนผสมที่มาจากโค หรือผลิตภัณฑ์ที่มาจากโคที่มีความเสี่ยงต่อโรควัวบ้าในกรณีที่ยังไม่เคยมีการนำเข้ามาก่อนและไม่เคยผ่านการตรวจรับรองโรงงานแหล่งผลิต


จว.2 เพื่อขอตรวจรับรองโรงงานผลิตอาหารสัตว์ที่มาจากโค หรือมีส่วนผสมที่มาจากโค หรือผลิตภัณฑ์ที่มาจากโคที่มีความเสี่ยงต่อโรควัวบ้าที่มีประวัติการนำเข้ามาก่อน

จอ.1 แบบแจ้งแหล่งผลิตอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะต้นทางที่พ้นอายุการรับรอง 5 ปี

ตัวอย่างเอกสารและรายละเอียดสำหรับการขอรับการตรวจรับรองโรงงานผลิตอาหารสัตว์ ณ ต่างประเทศ ก่อนการนำเข้ามายังประเทศไทย (The lists and examples of documents  for proposal onsite inspection of animal feed establishments before importing to Thailand)