1655823224453

1. แผนยุทธศาสตร์กรมปศุสัตว์ พ.ศ.2561-2565

1655823868087

2. แผนยุทธศาสตร์การจัดการ การดื้อยาต้านจุลชีพประเทศไทย
พ.ศ.2560-2564
 

 1655823803978

3. แผนยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวกับการใช้ยาต้านจุลชีพในสัตว์