ผู้อำนวยการ/หัวหน้ากลุ่ม

   

4411

นางสาววนิดา  แจ้งประจักษ์

  ผู้อำนวยการกองควบคุมอาหารและยาสัตว์        

   

    112211

  นายธีระยุทธ สุทธิจักร์ 

            หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป               

1

 นายวีระ  อิ้งสอาด

หัวหน้ากลุ่มทะเบียนและใบอนุญาต
                    อาหารสัตว์                     

S 10182816

นางธรรมวรรณ  หนุนไธสง

หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบอาหารสัตว์
ยาสัตว์ และวัตถุอันตราย

ad 5aa90a60b13b9

 นางสุดารัตน์  เจือจันทร์ 

หัวหน้ากลุ่มวัตถุอันตราย
ด้านการปศุสัตว์

   4413

     นายวัชระ  ศิริตันติ์  

 รักษาการหัวหน้ากลุ่มควบคุม
       การนำเข้า-ส่งออกอาหารสัตว์         

 

md 5aa90a60b13b5 copy

นายอดุลย์  เพิ่มผล

หัวหน้ากลุ่มรับรองระบบประกันคุณภาพ

4413

นายวัชระ  ศิริตันติ์

หัวหน้ากลุ่มมาตรฐานอาหารสัตว์

3

  นางสาวจุฬาพร  ศรีหนา 

 หัวหน้ากลุ่มยาสัตว์และ
            การจัดการเชื้อดื้อยา               

 

 

บริหาร

ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง ปฏิบัติหน้าที่ เบอร์โทรศัพท์
ข้าราชการ      
1. นายธีระยุทธ  สุทธิจักร์                  นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ          หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป              0 2159 0406-7 ต่อ 100, 107    
2. นางสาวศิริวรรณ  เรืองฤทธิ์ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน    
3. นางจรรยา  จิตรมั่นคง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน    
       
พนักงานราชการ      
1. นางสาวเสาวนีย์  วีระชัย นักจัดการงานทั่วไป    
2. นางสาวอัมรา  พิมพ์เบ้าธรรม นักจัดการงานทั่วไป    
3. นายคทาธร  เรืองชัย นักวิชาการสัตวบาล    
       
จ้างเหมาบริการ      
1. นายอัครพล  บุญยอ จ้างเหมาบริการขับรถยนต์    
2. นายสุทัศน์  จีนแผ้ว จ้างเหมาบริการขับรถยนต์    
3. นายอภินันท์  สุขเกษม จ้างเหมาบริการช่วยงานด้านบริหารทั่วไป    
4. นายศักดิ์สิทธิ์  เศษสมบูรณ์ จ้างเหมาบริการช่วยงานด้านบริหารทั่วไป    
5. นางลัทธพรรณ  พิลา จ้างเหมาบริการช่วยงานด้านบริหารทั่วไป    
6. นางสาวต้นหอม แก้วสุทธิ จ้างเหมาบริการทำความสะอาด    
7. นางสาวสมบัติ  ยนต์ชัย จ้างเหมาบริการทำความสะอาด    
8. นางสาวศรุตา  ณ นคร จ้างเหมาบริการงานด้านสัตวบาล    

 

ทะเบียนและใบอนุญาต

ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง ปฏิบัติหน้าที่ เบอร์โทรศัพท์
ข้าราชการ      
1. นายวีระ  อิ้งสอาด                                นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการพิเศษ             หัวหน้ากลุ่มทะเบียนและใบอนุญาตอาหารสัตว์             0 2159 0406-7 ต่อ 102           
2. นายบุญเสริม  ปีตานนท์ชัย  นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการพิเศษ    
3. นางสาวโสมศจี  ศิวิลัยกุล  นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ    
4. นางสาววรศร  ประเสริฐกุลชัย  นายสัตวแพทย์ชำนาญการ    
5. นางสาวจุฑารัตน์  เล้าสุทธิพงศ์  นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการ    
6. นางสาวอรทัย  ศิริพรม  นักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ    
       
พนักงานราชการ      
 1. นางสาวสมร  พงค์สุรินทร์  นักวิทยาศาสตร์    
 2. นายอรรถพล  เจริญวานิช  นักวิชาการสัตวบาล    
 3. นางสาวศิริญญา  เสนาะสำเนียง  นักวิชาการสัตวบาล    
 4. นายคทาธร  เรืองชัย  นักวิชาการสัตวบาล  ปฏิบัติอีกหน้าที่หนึ่ง  
 5. นายเนตินัย  โคตรไมตรี  เจ้าพนักงานสัตวบาล    
       
 จ้างเหมาบริการ      
 1. นางสาวสุภาพร  นากองศรี  จ้างเหมาบริการงานด้านประกันคุณภาพ    
 2. นางสาวปภัสสร  ซื่อตรง  จ้างเหมาบริการช่วยงานด้านบริหารทั่วไป    
 3. นางสาววาสนา  กอโชคชัย  จ้างเหมาบริการช่วยงานด้านบริหารทั่วไป    
 4. นางสาววรางคณา  ศุภมานพ  จ้างเหมาบริการงานด้านสารสนเทศ    
 5. นางสาวพสุมา  เลิศผกากุล  จ้างเหมาบริการงานด้านสารสนเทศ    
 6. นางสาววรดา  แสงพรู  จ้างเหมาบริการงานด้านสัตวบาล    

  

วัตถุอันตราย

ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง ปฏิบัติหน้าที่ เบอร์โทรศัพท์
ข้าราชการ      
1. นางสุดารัตน์  เจือจันทร์                      นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ                 หัวหน้ากลุ่มวัตถุอันตรายด้านการปศุสัตว์                   0 2159 0406-7 ต่อ 112          
2. นางสาวศิริสวัสดิ์  จันทร์ศรี นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ    
       
พนักงานราชการ      
1. นางสาวอรสุลี  ภวชโลทร นักวิชาการสัตวบาล    
2. นางสาวธารทิพย์  พรมแสนจันทร์ นักวิทยาศาสตร์    
3. นางสาวเกศิณี  นันตาสุรินทร์ เจ้าพนักงานธุรการ    
4. นายวรพงษ์  ชูรส นักจัดการงานทั่วไป    

  

นำเข้า-ส่งออก

ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง ปฏิบัติหน้าที่ เบอร์โทรศัพท์
ข้าราชการ       
1. นายวัชระ  ศิริตันติ์                                    นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการ                      รักษาการหัวหน้ากลุ่มควบคุมการนำเข้า-ส่งออกอาหารสัตว์                 0 2159 0406-7 ต่อ 103             
2. นายกิติศักดิ์  กลิ่นทอง นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการ    
3. นางสาวอรพรรณ วงศ์คำ นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการ    
4. นางสาววชิราพร  แสนสม นายสัตวแพทย์ชำนาญการ ลาศึกษาต่อ  
5. นางสาวณภัชชา  วงศ์ฉายา นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ    
       
พนักงานราชการ      
1. นางสาวมนัธยา  แต่ลิบฮง นายสัตวแพทย์    
2. นายจิรัฐกานต์  เกิดเอี่ยม นายสัตวแพทย์    
3. นางสาววรรณนิดา  บาคาล นักวิทยาศาสตร์    
4. นางสาววัชรา  เงินอร่าม เจ้าพนักงานธุรการ    
5. นางสาวนฤมล  แสนขว้าง เจ้าพนักงานธุรการ    
       
จ้างเหมาบริการ      
1. นางสาวเบญจพร  สิงห์แก้ว จ้างเหมาบริการงานด้านสัตวบาล    

  

รับรองระบบประกันคุณภาพ

ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง ปฏิบัติหน้าที่ เบอร์โทรศัพท์
ข้าราชการ      
1. นายอดุลย์  เพิ่มผล                  นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ        หัวหน้ากลุ่มรับรองระบบประกันคุณภาพ       0 2159 0406-7 ต่อ 108      
2. นางสาวสายญาติ  สินนาค นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการ    
3. นางสาวแสงรัตน์  ครุฑสนธิ์ นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการ    
4. นางสาวผกามาส  รุ่งเรือง นักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ    
       
พนักงานราชการ      
1. นางวีรวัลย์  ราศรีดี นักวิชาการสัตวบาล    
2. นางสาวมนัสชนก  สมคะเน นักวิทยาศาสตร์    
       
จ้างเหมาบริการ      
1. นางสาวณัฐวดี  โพธิสนธ์ จ้างเหมาบริการงานด้านสัตวบาล    

 

มาตรฐาน

ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง ปฏิบัติหน้าที่ เบอร์โทรศัพท์
ข้าราชการ      
1. นายวัชระ  ศิริตันติ์                    นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการ               หัวหน้ากลุ่มมาตรฐานอาหารสัตว์            0 2159 0406-7 ต่อ 114      
2. นางณัฐพร  ไชยานุวงศ์ นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ    
3. นางสาวพรรษมน  จิรัชชัยวัฒน์กุล นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการ    
       
พนักงานราชการ      
1. นางสาวพิชามญชุ์  อ้อวิจิตร นักวิชาการสัตวบาล    
2. นางสาวกันต์กนิษฐ์  ช่วยชู นิติกร    

  

ยาสัตว์

ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง ปฏิบัติหน้าที่ เบอร์โทรศัพท์
ข้าราชการ      
1. นางสาวจุฬาพร  ศรีหนา                  นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ              หัวหน้ากลุ่มยาสัตว์และการจัดการเชื้อดื้อยา         0 2159 0406-7 ต่อ 106         
2. นางสาวสุชนา  สุขกลัด นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ    
3. นางสาวพัสวี ภัคพงศ์ นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ    
4. นางสาวพอใจ รัตนปนัดดา เภสัชกรปฏิบัติการ    
       
พนักงานราชการ      
1. นางสาวเปรมวดี  ยศอิ นายสัตวแพทย์    
2. นางสาววันดี  จิตต์รักไทย นักวิทยาศาสตร์    

  

ตรวจสอบ

ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง ปฏิบัติหน้าที่ เบอร์โทรศัพท์
ข้าราชการ      
1. นางธรรมวรรณ  หนุนไธสง                         นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ                      หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบอาหารสัตว์ ยาสัตว์และวัตถุอันตราย            0 2159 0406-7 ต่อ 104            
2. นางสาววิภา  ศรีมูล นักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ    
       
พนักงานราชการ      
1. นางสาวนิชกานต์  พันธ์พิพัฒน์ นายสัตวแพทย์    
2. นายกิตติพงษ์  กุมภาพงษ์ นักวิชาการสัตวบาล    
3. นางสาวกนกนภา  ภาษิต นักวิชาการสัตวบาล    
4. นายปุญญพัฒน์  ศรีอภิญญา นักวิชาการสัตวบาล    
       
จ้างเหมาบริการ      
1. นางสาวฑิฆัมพร  ศรีบูรณะ จ้างเหมาบริการงานด้านสัตวบาล    
2. นางสาวสุพิชญา  สารบุรุษ จ้างเหมาบริการงานด้านสัตวบาล    

  

ศูนย์ฯ

ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง ปฏิบัติหน้าที่ เบอร์โทรศัพท์
ข้าราชการ                                                                                            
1. นางสาวศยามล  พวงขจร           นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการ                   
       
พนักงานราชการ      
1. นายธราพงษ์  บุญนพ เจ้าพนักงานสัตวบาล    
       
จ้างเหมาบริการ      
1. นายสถาพร  ขันท่าจีน จ้างเหมาบริการงานด้านสัตวบาล    
2. นางสาวกุลวดี  ทวนดำ จ้างเหมาบริการงานด้านสัตวบาล