คณะผู้บริหารกองควบคุมอาหารและยาสัตว์

 

4411 

นางสาววนิดา  แจ้งประจักษ์

ผู้อำนวยการกองควบคุมอาหารและยาสัตว์

112211

นายธีระยุทธ  สุทธิจักร์

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

1

นายวีระ  อิ้งสอาด

หัวหน้ากลุ่มทะเบียนและใบอนุญาตอาหารสัตว์

S 10182816

นางธรรมวรรณ  หนุนไธสง

หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบอาหารสัตว์
ยาสัตว์และวัตถุอันตราย

ad 5aa90a60b13b9

นางสุดารัตน์  เจือจันทร์

หัวหน้ากลุ่มวัตถุอันตรายด้านการปศุสัตว์

4413

นายวัชระ  ศิริตันติ์

รักษาการหัวหน้ากลุ่มควบคุมการนำเข้า-ส่งออก
อาหารสัตว์

 

md 5aa90a60b13b5 copy

นายอดุลย์  เพิ่มผล

หัวหน้ากลุ่มรับรองระบบประกันคุณภาพ

4413 

นายวัชระ  ศิริตันติ์ 

หัวหน้ากลุ่มมาตรฐานอาหารสัตว์

3

นางสาวจุฬาพร  ศรีหนา

หัวหน้ากลุ่มยาสัตว์และการจัดการเชื้อดื้อยา