1. แผนยุทธศาสตร์กรมปศุสัตว์ พ.ศ.2561-2565

 2. แผนยุทธศาสตร์การจัดการ การดื้อยาต้านจุลชีพประเทศไทย พ.ศ.2560-2564

 3. แผนยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวกับการใช้ยาต้านจุลชีพในสัตว์