งานวิจัย - งานวิชาการ

กองควบคุมอาหารและยาสัตว์กรมปศุสัตว์

  

 

การศึกษาปริมาณสารพิษจากเชื้อราฟูโมนิซินในกลูเทนข้าวโพดและกากดีดีจีเอสนําเข้า ปี 2557 

ทะเบียนวิชาการ:  58 (2) -0322-083

นายวศิลป์พงษ์พัฒน์/นายวัชระศิริตันติ์ 

เผยแพร่ 27 ตุลาคม 2558

 

 

การศึกษาปริมาณสารพิษจากเชื้อราทีทูในกลูเทนข้าวโพดและกากดีดีจีเอสนําเข้า ปี 2557 

ทะเบียนวิชาการ: 58 (2) -0322-082

นายวัชระศิริตันติ์/นายวศิลป์พงษ์พัฒน์

เผยแพร่ 27 ตุลาคม 2558

 

โปรแกรมฐานข้อมูลส่งออกอาหารสัตว์กรมปศุสัตว์

ทะเบียนวิชาการ: 58 (2) -0322-0062

นายกิติศักดิ์ กลิ่นทอง/นายวัชระศิริตันติ์/นางสาวอรพรรณวงศ์คำ

เผยแพร่ 7 ตุลาคม 2558

 

 

การศึกษาสภาวะการปนเปื้อนเชื้อซัลโมเนลลาในวัตถุดิบอาหารสัตว์ของอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ไทย

ทะเบียนวิชาการ :59(2)-0322-059

นายจิรวัฒน์ อรรคไกรสีห์/นางสาวสายญาติ สินนาค

เผยแพร่ 19 มีนาคม 2562

 

 

ระดับปริมาณไขมันในขนสัตว์ปีกป่นไทยกับการเสื่อมคุณภาพ

ทะเบียนวิชาการ : 59(2)-0322-061

นายจิรวัฒน์ อรรคไกรสีห์/นางสาวจุฑารัตน์ เล้าสุทธิพงษ์

เผยแพร่ 19 มีนาคม 2562

 

 

คุณภาพและมาตรฐานขนสัตว์ปีกป่นของประเทศไทย

ทะเบียนวิชาการ : 59(2)-0322-060

นายจิรวัฒน์ อรรคไกรสีห์/นางสาวจุฑารัตน์ เล้าสุทธิพงษ์

เผยแพร่ 19 มีนาคม 2562

 

การศึกษาปริมาณอะฟลาทอกซินในกากดีดีจีเอสที่นำเข้าจากประเทศสหรัฐอเมริกาในปี 2556-2557  

ทะเบียนวิชาการ : 60(2)-0222-030 

นายประเสริฐ  ซาเฮ้า/นางสาวอรพรรณ  วงศ์คำ

วันที่เผยแพร่ 31 มีนาคม 2560

 

 

การศึกษาปริมาณอะฟลาทอกซินในกลูเทนข้าวโพดนำเข้า ปี พ.ศ.2556-2557 

ทะเบียนวิชาการ : 60(2)-0222-029 

นางสาวอรพรรณ วงศ์คำ/นายประเสริฐ ซาเฮ้า

เผยแพร่ 31 มีนาคม 2560

 

 

คู่มือตรวจประเมิน GMP ในโรงงานอาหารสัตว์ชนิดอาหารสัตว์ผสมสำเร็จรูป

ทะเบียนวิชาการ : 60(2)-0222-120

นายบุญเสริม ปีตานนท์ชัย/นายวีระ อิ้งสะอาด

เผยแพร่ 12 ตุลาคม 2560

 

 

คู่มือตรวจประเมิน HACCP ในโรงงานอาหารสัตว์ชนิดอาหารสัตว์ผสมสำเร็จรูป

ทะเบียนวิชาการ : 60(2)-0222-121

นางสาวสายญาติ สินนาค/นายบุญเสริม ปีตานนท์ชัย

เผยแพร่ 12 ตุลาคม 2560

 

 

การเฝ้าระวังการใช้สารเร่งเนื้อแดงกลุ่มเบต้าอะโกนิสต์ในฟาร์มสุกรในพื้นที่สำนักงานปศุสัตว์เขต 4ปีงบประมาณ 2557– 2559

ทะเบียนวิชาการ : 61(2)-0322-029

นายบัญชา ชุติมันตานนท์/นางสาวกุลนรี คำสี

เผยแพร่ 19 มีนาคม 2560

 

 

คู่มือปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2558

ทะเบียนวิชาการ : 61(2)-0322-080

นายอดิลักข์ เล็บนาค

เผยแพร่ 6 สิงหาคม 2561

 

 

ความน่าจะเป็นในการรับสัมผัสเชื้อซัลโมเนลลา สปีชี่ อี.โคไล และ เค.นิโมนิอี่ ที่ดื้อยาต้านจุลินชีพจากอาหารสุกร 

ทะเบียนวิชาการ:  61 (2) -0322-079

นายอดิลักข์เล็บนาค/นายอดุลย์เพิ่มผล

เผยแพร่ 6 สิงหาคม 2561

 

 

การศึกษาประเมินเปรียบเทียบอาหารเสริมที่มีส่วนผสมของพรีไบโอติกและโปรไบโอติกหรือใช้ร่วมกับยาปฏิชีวนะสำหรับใช้เร่งการเจริญเติบโตชนิดต่างๆที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการเลี้ยงไก่กระทง

ทะเบียนวิชาการ 61 (2) -0322-078

นายอดิลักซ์ข์เล็บนาค/ผศ. ดร. ยุวเรศ เรืองพาณิช

เผยแพร่ 6 สิงหาคม 2561

 

 

การศึกษาปริมาณอะฟลาทอกซินในวัตถุดิบอาหารสัตว์และอาหารสัตว์ผสมสำเร็จรูปในสหกรณ์โคนม

ทะเบียนวิชาการ: 62 (2) - 0122-031

นางสาวจุฑารัตน์ เล้าสุทธิพงษ์/นางสาวนลิน บุญสพ

เผยแพร่ 8 มีนาคม 2562

 

 

คู่มือตรวจประเมินระบบ HACCP ในโรงงานผลิตปลาป่น

ทะเบียนวิชาการ: 62 (2) - 0122-032

นางสาวพรรษมน จิรัชชัยวัฒน์กุล/นางสาวแสงรัตน์ ครุฑสนธิ์

เผยแพร่ 8 มีนาคม 2562

 

 

คู่มือตรวจประเมินระบบ GMP ในโรงงานผลิตปลาป่น

ทะเบียนวิชาการ: 62 (2) - 0122-033

นางสาวแสงรัตน์ ครุฑสนธิ์/นางสาวพรรษมน จิรัชชัยวัฒน์กุล

เผยแพร่ 8 มีนาคม 2562

 

 

การเฝ้าระวังสารพิษจากเชื้อราในวัตถุดิบอาหารสัตว์

ทะเบียนวิชาการ:  63(2)-0322-032

รักไทย งามภักดิ์/วนิดา แจ้งประจักษ์/วีระ อิ้งสอาด/นารถตยา ชมนารถ

เผยแพร่ 30 เมษายน 2563

 

 

การศึกษาทางเลือกอื่นเพื่อทดแทนการใช้ยาโคลิสตินผสมในอาหารสัตว์ในฟาร์มสุกรเพื่อรักษาอาการท้องเสีย

ทะเบียนวิชาการ:  63 (2)-0322-033

รักไทย งามภักดิ์/สุนิตย์ มีบารุง/ภานุมาศ คงปันนา/เดชฤทธิ์ นิลอุบล

เผยแพร่ 30 เมษายน 2563

 

 

แนวทางการผลิตอาหารสัตว์ผสมสำเร็จรูปสำหรับเลี้ยงสัตว์ปีก เพื่อนำสัตว์ปีกสู่ตลาดฮาลาล

ทะเบียนวิชาการ:  63(2)-0322-039

วีระ อิ้งสอาด/มาลิก อับดุลบุตร

เผยแพร่ 30 เมษายน 2563

 

 

คู่มือการนำเข้าอาหารสัตว์และวัตถุอันตรายด้านการปศุสัตว์ทั้งระบบ

ทะเบียนวิชาการ:  63(2)-01116(3)-036

นายสัตวแพทย์ รักไทย งามภักดิ์

เผยแพร่ 30 เมษายน 2563

 

 

การประเมินคุณภาพผลิตภันฑ์ประเภทอาหารสัตว์เลี้ยง สำหรับสุนัขและแมว ชนิดเม็ด

ทะเบียนวิชาการ:  63(2)-0322-040

ณัฐพร ไชยานุวงศ์/พีระ ศรีเจ้า

เผยแพร่ 30 เมษายน 2563

 

 

การศึกษาการปนเปื้อนโลหะหนักในปลาป่น

ทะเบียนวิชาการ:  63(2)-0322-041

พรรษมน จิรัชชัยวัฒน์กุล/ณัฐพร ไชยานุวงศ์

เผยแพร่ 5 สิงหาคม 2563

 

 

การศึกษาการปนเปื้อนข้ามของยาปฏิชีวนะในการผลิตอาหารสัตว์ผสมสำเร็จรูปสำหรับสุกร

ทะเบียนวิชาการ:  63(2)-0322-097

สุชนา  สุขกลัด/โสมศจี  ศิวิลัยกุล

เผยแพร่ 7 สิงหาคม 2563

 

 

การศึกษาปริมาณการใช้ยาปฏิชีวนะในฟาร์มสุกรและไก่เนื้อ

ทะเบียนวิชาการ:  63(2)-0322-098

สุชนา สุขกลัด/ นัทพงศ์ สุพิมล/ ชญานี เจนพานิชย์

เผยแพร่ 7 สิงหาคม 2563

 

 

การสำรวจระดับของสารพิษจากเชื้อราในวัตถุดิบอาหารสัตว์และอาหารสัตว์ผสมสำเร็จรูปจากสถานที่ผลิต นำเข้า และขายอาหารสัตว์

ทะเบียนวิชาการ:  63(2)-0322-099

โสมศจี  ศิวิลัยกุล/ธีระยุทธ  สุธิจักร/วรศร  ประเสริฐกุลชัย

เผยแพร่ 7 สิงหาคม 2563

 

 

การศึกษาผลการใช้ผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อแบคทีเรียในฟาร์มไก่เนื้อ ฟาร์มสุกร ฟาร์มโคนม และฟาร์มโคเนื้อ

ทะเบียนวิชาการ:  63(2)-0322-100

ศิริสวัสดิ์  จันทร์ศรี/พัสวี  ภัคพงศ์

เผยแพร่ 7 สิงหาคม 2563

 

 

การศึกษาข้อมูลทางโภชนาการของอาหารสัตว์เลี้ยงสำหรับสุนัขและแมวชนิดเม็ดที่มุ่งหมายให้เป็นอาหารมื้อหลักในประเทศไทยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558-2562

ทะเบียนวิชาการ:  63(2)-0322-101

พัสวี  ภัคพงศ์/ศิริสวัสดิ์  จันทร์ศรี

เผยแพร่ 7 สิงหาคม 2563

 

 

ชนิดและคุณสมบัติของสารฆ่าเชื้อ

น.สพ. ศศิ  เจริญพจน์

เผยแพร่ 25 กันยายน 2563

 

 

การทดสอบผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อ ทำความสะอาด

น.สพ. ศศิ  เจริญพจน์

เผยแพร่ 25 กันยายน 2563

 

ข้อควรระวังในการใช้ผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อ ทำความสะอาด

น.สพ. ศศิ  เจริญพจน์

เผยแพร่ 25 กันยายน 2563

 

 

ปัจจัยที่มีผลต่อการออกฤทธิ์ของสารฆ่าเชื้อ

น.สพ. ศศิ  เจริญพจน์

เผยแพร่ 25 กันยายน 2563

 

 

การเฝ้าระวังการใช้ยาในสัตว์ในสหภาพยุโรป

น.สพ. ศศิ  เจริญพจน์

เผยแพร่ 25 กันยายน 2563

 

 

การศึกษาข้อมูลทางโภชนาการของอาหารสัตว์เลี้ยงสำหรับสุนัขและแมวชนิดเม็ดที่มุ่งหมายให้เป็นอาหาร มื้อหลักในประเทศไทยตั้งแต่ปี พ.ศ.2558-2562 (แก้ไขตามมติคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 9 เดือน พฤศจิกายน 2563)

ทะเบียนวิชาการ:  63(2)-0322-101

พัสวี  ภัคพงศ์/ศิริสวัสดิ์  จันทร์ศรี

เผยแพร่ 3 ธันวาคม 2563

 

 

การศึกษาผลการใช้ผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อแบคทีเรียในฟาร์มไก่เนื้อ ฟาร์มสุกร ฟาร์มโคนม และฟาร์มโคเนื้อ (แก้ไขตามมติคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 9 เดือน พฤศจิกายน 2563)

ทะเบียนวิชาการ:  63(2)-0322-100

ศิริสวัสดิ์  จันทร์ศรี/พัสวี  ภัคพงศ์

เผยแพร่ 3 ธันวาคม 2563

 

 

นิยามศัพท์และความสำคัญของสารฆ่าเชื้อในการปศุสัตว์

น.สพ. ศศิ  เจริญพจน์

เผยแพร่ 24 มีนาคม 2564

 

 

Veterinary Medicinal Product Control in Thailand

น.สพ. ศศิ  เจริญพจน์

เผยแพร่ 24 มีนาคม 2564