กำหนดการ การประชุมชี้แจงพรบ.ควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ.2558 และเงื่อนไขการค้าระหว่างประเทศและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง และระบบ NSW ด้านอาหารสัตว์และวัตถุอันตรายด้านการปศุสัตว์ ในวันที่ 4 ธันวาคม 2561