วีดีโอบันทึกการฝึกอบรมและเอกสารประกอบการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรชี้แจงพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ.2558

กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง และกับระบบ NSW ด้านอาหารสัตว์

วีดีโอบันทึกการฝึกอบรมและเอกสารประกอบความรู้ความเข้าใจอาหารสัตว์ยุคใหม่

- วีดีโอ 1

- วีดีโอ 2

เอกสารประกอบการฝึกอบรม