ขอทราบความประสงค์เปิดตลาดเพื่อส่งออกสินค้าปศุสัตว์ ประเภทอาหารสัตว์ จากประเทศไทยไปยังสหราชอาณาจักร