กำหนดระยะเวลาใน การรับหนังสือรับรองสุขภาพสัตว์ (Certificate of Health) และหนังสือรับรองการขายภายในประเทศ (Certificate of Free Sale) ในสถานการณ์การระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019