การอบรม เรื่อง การตรวจสอบสินค้าเกษตรและอาหารนำเข้าตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 420
Time: Sep 21, 2021 08:00 AM Bangkok
Join Zoom Meeting
Meeting ID: 962 3292 6906
Passcode: 996414
 
 
ประชาสัมพันธ์การอบรมการตรวจนำเข้าตามประกาศ 420 โดยมีวิทยากรจาก อย. มาเป็นผู้บรรยายและตอบข้อซักถาม
ลงทะเบียนเข้าร่วมการอบรมแนวทางและขั้นตอนการตรวจสอบสินค้าเกษตรและอาหารนำเข้าตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 420