กรมปศุสัตว์ยกเลิก การใช้สำเนาบัตรประชาชน ทะเบียนบ้าน