- เอกสารประกอบการบรรยายมาตรการและแนวทางการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์

- วีดีโอประกอบการบรรยายมาตรการและแนวทางการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์