2A8CDF76 B063 4A7A A3AB 11107C2915EA  S 34766869

กองควบคุมอาหารและยาสัตว์ เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศด้านการเกษตร กรมปศุสัตว์
***************************
วันพฤหัสบดี ที่ 19 มกราคม 2566 เวลา 13.30 -16.30 น.
สพ.ญ.วนิดา แจ้งประจักษ์ ผู้อำนวยการกองควบคุมอาหารและยาสัตว์ และนางสาวพรรษมน จิรัชชัยวัฒน์กุล นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการ
เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศด้านการเกษตร กรมปศุสัตว์ ครั้งที่1/2566
ณ ห้องพระพิรุณ กรมปศุสัตว์ โดยมีนายสัตวแพทย์โสภัชย์ ชวาลกุล รองอธิบดีกรมปศุสัตว์เป็นประธานการประชุม 
และมีผู้เข้าร่วมการประชุมจากหน่วยงานต่างๆได้แก่ สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานปศุสัตว์ กองคลัง กองแผนงาน
กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ สำนักพัฒนาอาหารสัตว์
กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ เพื่อทำโครงการ ”การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตลอดห่วงโซ่อุปทานในภาคปศุสัตว์”
ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศด้านการเกษตรของกรมปศุสัตว์

**********************
“ครอบครัวปศุสัตว์ ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง”