S 138321931

กองควบคุมอาหารและยาสัตว์ร่วมประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อร่างแผนปฏิบัติการด้านการดื้อยาต้านจุลชีพแห่งชาติ ฉบับที่ 2
******************
วันอังคารที่ 17 มกราคม 2566 นางสาววนิดา แจ้งประจักษ์ ผู้อำนวยการกองควบคุมอาหารและยาสัตว์มอบหมายให้
สพ.ญ.จุฬาพร ศรีหนา และเจ้าหน้าที่กองควบคุมอาหารและยาสัตว์ เข้าร่วมการประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อร่างแผนปฏิบัติการ
ด้านการดื้อยาต้านจุลชีพแห่งชาติ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2566-2570 
ณ ห้องประชุมบอลรูม เอ ชั้น 5โรงแรมเบสท์เวสเทิร์นพลัสแวนด้าแกรนด์ นนทบุรี

จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา โดยมีผู้เข้าร่วมการประชุม จากกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ภาคการศึกษา ภาคสมาคม
และองค์กรอิสระ เพื่อสรุปผลการดำเนินการของแผนยุทธศาสตร์การจัดการการดื้อยาต้านจุลชีพประเทศไทย พ.ศ. 2560-2565
และรับฟังความคิดเห็นของหน่วยงานและผู้ที่เกี่ยวข้องจากภาคส่วนต่างๆ

**************
ครอบครัวปศุสัตว์ ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง

S 138321932

S 138321930  S 138321929