S 120242209

กองควบคุมอาหารและยาสัตว์ ได้รับมอบหมายจากกรมปศุสัตว์ เป็นหนึ่งในผู้แทนกรมปศุสัตว์ ร่วมประชุมหารือปัญหาเชื้อดื้อยา ครั้งที่ 3
( The 3rd Global High-Level Ministerial Conference on Antimicrobial Resistance)

****************
นางนพวรรณ บัวมีธูป ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาสุขภาพสัตว์และบำบัดโรคสัตว์ นางสาวจุฬาพร ศรีหนา นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ (อยส.) และ นางสาวศุภลักษณ์ ปราบศรีภูมิ นายสัตวแพทย์ชำนาญการ (กรป.) เป็นผู้แทนกรมปศุสัตว์ เข้าร่วมประชุม หารือปัญหาเชื้อดื้อยา ครั้งที่ 3 (The 3rd Global High-Level Ministerial Conference on Antimicrobial Resistance ) ระหว่างวันที่ 24-25 พฤศจิกายน 2565 ณ กรุงมัสกัต รัฐสุลต่านโอมาน โดยมีนายแพทย์สุรโชค ต่างวิวัฒน์ รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนประเทศไทย ซึ่งในการประชุมครั้งนี้มีรัฐมนตรี ผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงเกษตร กว่า 40 ประเทศทั่วโลก รวมทั้งผู้บริหารองค์กรระหว่างประเทศ FAO, WHO, WOAH และ UNEP เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว ซึ่งที่ประชุม มีการอภิปรายถึงการจัดการการดื้อยาต้านจุลชีพซึ่งเป็นภัยเงียบของมนุษยชาติซึ่งไม่อาจจัดการด้วยหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งเพียงลำพัง ต้องได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทั้งภาคการเมือง ภาครัฐ เอกชน และหน่วยงานการศึกษา รวมถึงการสร้างความตระหนักรู้แก่ประชาชนด้วย
**************
ครอบครัวปศุสัตว์ ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง

S 120242212  S 120242210  S 120242213