กองควบคุมอาหารและยาสัตว์ ตรวจสอบสถานที่ผลิตอาหารสัตว์ เพื่อพิจารณาออกใบอนุญาตผลิตอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ (ขอใหม่)

1188384 
วันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 นางสาววนิดา แจ้งประจักษ์ ผู้อำนวยการกองควบคุมอาหารและยาสัตว์ มอบหมายให้ นางสาวจุฑารัตน์ เล้าสุทธิพงษ์ นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการ,
นางสาวสมร พงค์สุรินทร์ นักวิทยาศาสตร์ และ นางสาววาสนา กอโชคชัย จ้างเหมาบริการช่วยงานด้านบริหารทั่วไป พร้อมด้วย นางสาวชุติกาญจน์ เขียวอิ่ม นายสัตวแพทย์ชำนาญการ
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปทุมธานี ได้เข้าตรวจสอบสถานที่ผลิตอาหารสัตว์ ของ บริษัท กู๊ดมาเนจเม้นท์โปรดักส์ จำกัด ตั้งอยู่ เลขที่ 129/27 หมู่ที่ 2 ตำบลสามโคก อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี 
เพื่อประกอบการพิจารณาออกใบอนุญาตผลิตอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ(ขอใหม่) ประเภท วัตถุที่ผสมแล้ว ชนิด สารผสมล่วงหน้า(พรีมิกซ์), ประเภท อาหารเสริมสำหรับสัตว์ ชนิด อาหารเสริมโปรตีน
และ อาหารเสริมไขมัน จากการตรวจสอบสถานที่ผลิตอาหารสัตว์ พบข้อบกพร่อง จำนวน 6 ข้อ และได้แจ้งผู้ประกอบการให้ดำเนินการแก้ไขให้เรียบร้อย

S 63799305     S 63799307