S 95936565

วันจันทร์ที่ 12 กันยายน 2565 เวลา 13.30-16.30 น.อธิบดีกรมปศุสัตว์มอบหมายให้ น.สพ.โสภัชย์ ชวาลกุล รองอธิบดีกรมปศุสัตว์พร้อมผู้แทนกรมปศุสัตว์ได้แก่ สถาบันสุขภาพแห่งชาติ สพ.ญ.พัชรี ทองคำคูณ ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์สพ.ญ.ธรรมรัฐ สุจิต นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ สำนักตรวจสอบสุขภาพสินค้าปศุสัตว์ สพ.ญ.สุภาพร วงศ์ศรีไชย  นายแพทย์ชำนาญการพิเศษและกองควบคุมอมหารและยาสัตว์ ผู้แทนผู้อำนวยการกองควบคุมอาหารและยาสัตว์ ผู้แทน น.สพ. ศศิ เจริญพงน์พร้อมด้วย สพ.ญ.จุฬาพร ศรีหนา นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบเฝ้าระวังการดื้อยาต้านจุลชีพภายใต้แนวคิดสุขภาพหนึ่งเดี่ยว ครั้งที่ 1/2565 ผ่านระบบออนไลน์โดยมี นพ.บัลลังก์ อุปพงษ์ รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เป็นประธานในที่ประชุม โดยมีผู้เข้าร่วมการประชุมประมาณ 35 ท่านจากกระทรวงสาธารณสุข กรมควบคุมมลพิษ คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาลผู้แทนคณาจารณ์มหาวิทยาลัยสมาคมโรคติดเชื้อสภาเทคนิคการแพทย์ สำนักงานมาตราฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ และกรมประมง สรุปดังนี้

1. ความก้าวหน้าการจัดทำแผนปฏิบัติการการจัดการการดื้อยาต้านจุลชีพประเทศไทย พ.ศ.2560-2565 ปีงบประมาณ 2565 แผนปฏิบัติการด้านการดื้อยาต้านจุลชีพแห่งชาติ ฉบับที่ 2 พ.ศ.2566-2570

2. ร่วมพิจารณา"ร่างแนวทางการเฝ้าระวังดื้อยาต้านจุลชีพภายใต้แนวคิดสุขภาพหนึ่งเดี่ยวประเทศ"

3. เตรียมความพร้อมการประเมินตามเกณฑ์กฏอนามับระหว่างประเทศ (IHR-JEE)ในหัวข้อ AMR Surveilance