2222015

  วันจันทร์ที่ 12 กันยายน 2565 กองควบคุมอาหารและยาสัตว์เข้าร่วมพิธีมอบรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมีรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครื่องงาม) ซึ่งเป็นประธานในพิธีโดยมีนายสัตวแผทย์สรวิศธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ และคณะผู้บริหารกรมปศุสัตว์เข้าร่วมรับรางวัลแห่งเกียรติยศที่มอบให้หน่วยงานที่ได้มุ่งมั่นปฏิบัติราชการจนประสบความสำเร็จมีความเป็นเลิศ กรมปศุสัตว์มีผลงานที่ได้รับรางวัลจำนวน 2 รางวัล (สาขา) ได้แก่

1.รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 4.0 ระดับก้าวหน้า (Advance)

2.รางวัลบริการภาครัฐ ระดับดีประเภทพัฒนาการบริหาร ผลงาน "แหนเกล็ดทองเมืองสกล พืชน้ำลดต้นทุน"