01

วันจันทร์ที่15สิงหาคม 2565 เวลา 13:30 น. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโด อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้ นายสัตวแพทย์ชัยวัฒน์ โยธคล รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุม และดูแลรักษาโรคพิษสุนัขบ้าในคน ครั้งที่ 1/2565 ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดภัยโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จฟ้าฯ กรมพระศรีสว่างควัฒน วรขัติยราชนารี โดยมีนายสัตวแพทย์ณรงค์ เลี้ยงเจริญ ผู้อำนวยการสำนักควบคุม ป้องกัน และบำบัดโรคสัตว์ กรมปศุสัตว์พร้อมหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมผ่านระบบการประชุมทางไกล( Zoom cloud meetings ) ทั้งนี้ ในที่ประชุมได้มีการรายงานผลการดำเนินการสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าแบบบูรณาการ ปีงบประมาณ 2565 และแผนการดำเนินงานปีงบประมาณ 2565 ซึ่งในส่วนของกรมปศุสัตว์ได้นำเสนอการดำเนินการป้องกัน ควบคุมโรคในสัตว์ และแผนการบริหารการจัดการกรณีที่วัคซีนขาดแคลน ณ ห้องพุทธอุดมสุข ตึกอำนวยการกรมปศุสัตว์

ภาพ ศุภกาญจน์ สายทอง / ข่าว วรรณกร ชัยรัตน์ / กลุ่มเผยแพร่ฯ / สลก.