มาตรการเฝ้าระวังและป้องกันโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร ในอาหารสัตว์

ASF