รายการ
หมายเหตุ
1.  พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
คลิกเพื่ออ่าน
2.  คู่มือประชาชนเกี่ยวกับ PDPA
คลิกเพื่ออ่าน
3.  ประกาศคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
3.1 เรื่อง การยกเว้นการบันทึกรายการของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งเป็นกิจการขนาดเล็ก พ.ศ. 2565
คลิกเพื่ออ่าน
3.2 เรื่อง มาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2565
คลิกเพื่ออ่าน
3.3 เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาออกคำสั่งลงโทษปรับทางปกครองของคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญ พ.ศ. 2565
คลิกเพื่ออ่าน
3.4 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดทำและเก็บรักษาบันทึกรายการของกิจกรรมการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2565
คลิกเพื่ออ่าน
4.  ประโยชน์ของพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
คลิกเพื่ออ่าน
5.  สาระสำคัญของพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
 คลิกเพื่ออ่าน
5.1 หัวข้อ ข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data)
คลิกเพื่ออ่าน
5.2 หัวข้อ ความรับผิดและบทลงโทษ 
คลิกเพื่ออ่าน
5.3 หัวข้อ สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล (Data Subject Right)
คลิกเพื่ออ่าน
5.4 หัวข้อ การเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความละเอียดอ่อน (Sensitive Personal Data)
คลิกเพื่ออ่าน