กองควบคุมอาหารและยาสัตว์ เข้าตรวจประเมินเพื่อต่ออายุการรับรองระบบ GMP ให้กับบริษัท บี แอนด์ ซี พูลาสกี้ จำกัด จังหวัดลพบุรี

S 29794338

30-31 กรกฎาคม 2563 นายบุญเสริม ปีตานนท์ชัย นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการพิเศษ หัวหน้าฝ่ายรับรองระบบประกันคุณภาพ พร้อมด้วยนางสาวผกามาส รุ่งเรือง นักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ และนางวีรวัลย์ ราศรีดี นักวิชาการสัตวบาล ฝ่ายรับรองระบบประกันคุณภาพ กองควบคุมอาหารและยาสัตว์ เข้าตรวจประเมินเพื่อต่ออายุการรับรองระบบ GMP ให้กับบริษัท บี แอนด์ ซี พูลาสกี้ จำกัด จังหวัดลพบุรี

S 29794338  S 29794341  S 29794342

วันอังคารที่ 10 กันยายน 2562 น.สพ.รักไทย งามภักดิ์ ผู้อำนวยการกองควบคุมอาหารและยาสัตว์ มอบหมายให้ น.สพ.อดุลย์ เพิ่มผล นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ สพ.ญ สุชนา สุขกลัด นายสัตวแพทย์ชำนาญการ และนายกิตติพงษ์ กุมภาพงษ์ นักวิชาการสัตวบาล เข้าตรวจรับรองการผลิตอาหารสัตว์ปลอดยาปฏิชีวนะ บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โรงงานผลิตอาหารสัตว์บก ลำพูน เพื่อผลิตอาหารสัตว์ส่งไปยังฟาร์มในเครือที่ขอรับรองฟาร์มเลี้ยงสัตว์ปลอดยาปฏิชีวนะ โดยได้ตรวจสอบเอกสาร ระบบการผลิต และเก็บตัวอย่างเพื่อส่งตรวจหายาปฏิชีวนะ

                                    

 

วันที่ 14 มี.ค.62 ผู้อำนวยการกองควบคุมอาหารและยาสัตว์นำทีมพนักงานเจ้าหน้าที่กองควบคุมอาหารและยาสัตว์ จำนวน 9 นาย สำนักงานปศุสัตว์เขต1 จำนวน 1 นาย และสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์จำนวน 2 นาย พร้อมด้วยรถ Mobile Lab เข้าตรวจสอบสถานที่ผลิตอาหารสัตว์  บริษัทนานาพรรณเกษตรอุตสาหกรรม จำกัด เลขที่ 39/9 หมู่ 1 ตำบลพระยาบันลือ อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้รับใบอนุญาตผลิตอาหารสัตว์ ประเภทวัตถุดิบ ชนิดถั่วเหลืองอบ และประเภทวัตถุที่ผสมแล้ว ชนิด อาหารสัตว์ผสมสำเร็จรูป พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ทำการสุ่มเก็บตัวอย่างวัตถุดิบอาหารสัตว์ จำนวน 6 ตัวอย่าง ผลการตรวจวิเคราะห์เบื้องต้น การปลอมปน ความชื้น อะฟลาทอกซิน ด้วยเครื่องวิเคราะห์เบื้องต้นในห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์อาหารสัตว์ และยาสัตว์เคลื่อนที่ (Mobile Lab) ผลวิเคราะห์ผ่านเกณฑ์มาตรฐานทั้ง 6 ตัวอย่าง

 

 

 

       วันที่ 24 เมษายน 2562 นางสาวศยามล พวงขจร หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการพิเศษด้านอาหารสัตว์ ยาสัตว์ และวัตถุอันตราย กองควบคุมอาหารและยาสัตว์ ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุโขทัย และสำนักงานปศุสัตว์เขต 6 เข้าตรวจสอบโรงงานผลิตอาหารสัตว์สำหรับโคนมและโคเนื้อ สหกรณ์การเกษตรสวรรคโลก จำกัด จ.สุโขทัย ซึ่งเป็นผู้ได้รับการยกเว้นตามมาตรา 21 ตามพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ.2558 และได้ยื่นขอใบอนุญาตผลิตอาหารสัตว์แล้ว และอยู่ระหว่างการยื่นเอกสารเพื่อขอขึ้นทะเบียนอาหารสัตว์สำหรับโคมและโคเนื้อ (ทั้งนี้สหกรณ์ฯ ขายให้กับสมาชิกสหกรณ์ และผู้ที่ไม่ใช่สมาชิกสหกรณ์ด้วย)

        ทั้งนี้ พนักงานเจ้าหน้าที่ได้แนะนำในการเลือกซื้อวัตถุดิบอาหารสัตว์ที่มีคุณภาพ โดยต้องมีฉลากอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะติดแสดงไว้ที่ภาชนะบรรจุอาหารสัตว์ ซึ่งจะปรากฏเลขทะเบียนอาหารสัตว์ ชื่อและที่อยู่ผู้ผลิต ส่วนประกอบต่างๆ คุณภาพทางเคมี และต้องระบุวันที่ผลิตและล่วงอายุไว้อย่างชัดเจน เพื่อให้สมาชิกสหกรณ์ได้ใช้อาหารสัตว์ที่มีคุณภาพ ทำให้สัตว์เจริญเติบโต สามารถสร้างเนื้อและนมที่มีคุณภาพกับผู้บริโภค

 

S 53559359

                       S 53559351S 53559354

                       S 53559355S 53559357

วันที่ 17 ธ.ค. 2561 ฝ่ายทะเบียนและใบอนุญาตอาหารสัตว์ กองควบคุมอาหารและยาสัตว์ โดยนางสาวจุฑารัตน์  เล้าสุทธิพงษ์ นักวิชาการสัตวบาลปฎิบัติการ และนายรณรวิน สมฤดี นายสัตวแพทย์ เข้าตรวจสอบโรงงานผลิตอาหารสัตว์  ในเขตพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี