การพิจารณาจัดทำข้อมูลการพัฒนาระบบ National Single Window (NSW)

1602164

 

     วันอังคารที่ 15 ธันวาคม 2563  เวลา 10.00 น.
นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้นายสัตวแพทย์เศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานการประชุมพิจารณาจัดทำข้อมูลการพัฒนาระบบ National Single Window (NSW)โดยมีผู้แทนหน่วยงานเข้าร่วม ดัง นี้กองแผนงาน,กองควบคุมอาหารและยาสัตว์,กองสารวัตรและกักกัน, สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์,สำนักควบคุมป้องกันและบำบัดโรคสัตว์,กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร และศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารการประชุมดังกล่าว เพื่อพิจารณาการปรับปรุงข้อมูลการพัฒนาธุรกรรมการให้บริการการนำเข้า การส่งออก และโลจิสติกส์ให้เป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมปศุสัตว์, การปรับปรุงข้อมูลการปรับลดขั้นตอนกระบวนการทำงานของหน่วยงานภาครัฐรายสินค้ายุทธศาสตร์ (น้ำตาล ข้าว ยางพารา สินค้าแช่แข็ง และวัตถุอันตราย) ของกรมปศุสัตว์ และ โครงการพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ ปี2565ณ ห้องประชุมกองแผนงาน ตึกชัยอัศวรักษ์ กรมปศุสัตว์
 
 
 1602168 1602167 1602165