ผู้อำนวยการกองควบคุมอาหารและยาสัตว์ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณาการจ้างเหมาบุคคลกรมปศุสัตว์ ครั้งที่ 3/2563

1065504

    วันพุธที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เวลา 09.30 น.
ผู้อำนวยการกองควบคุมอาหารและยาสัตว์ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณาการจ้างเหมาบุคคลกรมปศุสัตว์ ครั้งที่ 3/2563 โดยมีนายสัตวแพทย์เศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์เป็นประธานในที่ประชุมโดยมีผู้เข้าร่วมประชุม ดังนี้น.ส.เยาวนิตย์ บุรีรักษา (เลขานุการกรม),นายรักไทย งามภักดิ์ (ผอ.กองควบคุมอาหารและยาสัตว์) และผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องการพิจารณาการจ้างเหมาบุคคลกรมปศุสัตว์ ดังกล่าว เพื่อเป็นการพิจารณาการเสนอขอจ้างเหมาบริการของหน่วยงาน ดังนี้ สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ,กองงานพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ,กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์,กองควบคุมอาหารและยาสัตว์,สำนักงานเลขานุการกรม,กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ และสำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์ณ ห้องประชุมพระพิรุณ ตึกอำนวยการ กรมปศุสัตว์
 
 
 
     1065505 1065506 1065508