การพิจารณาจัดทำข้อมูลการพัฒนาระบบ National Single Window (NSW)

1602164

 

     วันอังคารที่ 15 ธันวาคม 2563  เวลา 10.00 น.
นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้นายสัตวแพทย์เศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานการประชุมพิจารณาจัดทำข้อมูลการพัฒนาระบบ National Single Window (NSW)โดยมีผู้แทนหน่วยงานเข้าร่วม ดัง นี้กองแผนงาน,กองควบคุมอาหารและยาสัตว์,กองสารวัตรและกักกัน, สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์,สำนักควบคุมป้องกันและบำบัดโรคสัตว์,กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร และศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารการประชุมดังกล่าว เพื่อพิจารณาการปรับปรุงข้อมูลการพัฒนาธุรกรรมการให้บริการการนำเข้า การส่งออก และโลจิสติกส์ให้เป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมปศุสัตว์, การปรับปรุงข้อมูลการปรับลดขั้นตอนกระบวนการทำงานของหน่วยงานภาครัฐรายสินค้ายุทธศาสตร์ (น้ำตาล ข้าว ยางพารา สินค้าแช่แข็ง และวัตถุอันตราย) ของกรมปศุสัตว์ และ โครงการพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ ปี2565ณ ห้องประชุมกองแผนงาน ตึกชัยอัศวรักษ์ กรมปศุสัตว์
 
 
 1602168 1602167 1602165
 
    
 

นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร HACCP ขั้นพื้นฐานให้แก่ผู้ประกอบการอาหารสัตว์ รุ่นที่ 3

1067366

    วันที่ 14 ธันวาคม 2563 เวลา 09.30 น. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร HACCP ขั้นพื้นฐานให้แก่ผู้ประกอบการอาหารสัตว์ รุ่นที่ 3 เพื่อพัฒนาบุคลากรภาคเอกชนให้มีความรู้ความเข้าใจในระบบ HACCP และสามารถนำไปปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงเตรียมความพร้อมของโรงงานผลิตอาหารสัตว์ในการขอรับรองระบบ GMP และ HACCP ในระหว่างวันที่ 14 – 18 ธันวาคม 2563​  โดยมีนายสัตวแพทย์รักไทย​ งามภักดิ์  ผู้อำนวยการกองควบคุมอาหารและยา​ กล่าวรายงาน​ พร้อมด้วย​นายสัตวแพทย์ประภาส ภิญโญชีพ​ ปศุสัตว์เขต 1 และนายชูฤทธิ์  เสนีย์มโนมัย​ ปศุสัตว์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วม ทั้งนี้มีผู้ประกอบการเข้าร่วมกว่า 60 คน ณ โรงแรมแคนทารี อยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยาสำหรับวัตถุประสงค์ของโครงการนี้ เป็นการฝึกอบรมให้แก่บุคลากร ซึ่งประกอบการผลิตอาหารสัตว์ภาคเอกชนและเจ้าหน้าที่ภาครัฐ ให้มีความรู้ความเข้าใจ สามารถนำระบบการวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุม (HACCP) ในการผลิตอาหารสัตว์ไปใช้ในการควบคุมการผลิตอาหารสัตว์ให้ได้คุณภาพและมีความปลอดภัย ตรงตามความต้องการของประเทศคู่ค้าและเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ในประเทศ ดังนั้น ทั้งภาครัฐและเอกชน จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพัฒนาขีดความสามารถ เพื่อนำไปปฏิบัติให้เกิดผลสอดคล้องกับนโยบายของกรมปศุสัตว์ ที่ต้องการให้เกิดความปลอดภัยตลอดจนห่วงโซ่อาหารรวมถึงอาหารสัตว์ สร้างความเชื่อมั่นต่อผู้บริโภคภายในประเทศ ตลอดจนประเทศคู่ค้าที่ซื้อผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์และเนื้อสัตว์ ให้ได้รับอาหารสัตว์ที่ปลอดภัย เป็นการส่งเสริมให้ผู้ผลิตอาหารและอาหารสัตว์ของไทย สามารถส่งออกเพื่อนำรายได้เข้าประเทศปีละกว่า 5 หมื่นล้านบาท อีกด้วย
 
1067368 1067369 1067371
ผู้อำนวยการกองควบคุมอาหารและยาสัตว์ ได้เข้าร่วมกิจกรรมต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบกรมปศุสัตว์ (DLD ANTI CORRUPTION) 
 
1065247
 
   วันที่ 9 ธันวาคม 2563 เวลา 07.30 น.
ผู้อำนวยการกองควบคุมอาหารและยาสัตว์ ได้เข้าร่วมกิจกรรมต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบกรมปศุสัตว์ (DLD ANTI CORRUPTION) และลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตภายในกรมปศุสัตว์ ณ กรมปศุสัตว์ พญาไท เพื่อร่วมมือในการปกป้องและต่อต้านการทุจริต และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตนโยบายของรัฐ และนโยบายของอธิบดีกรมปศุสัตว์ โดยมีอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยรองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ผอ.กอง/สำนัก ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
1065250 1065252 1065253

ผู้อำนวยการกองควบคุมอาหารและยาสัตว์ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณาการจ้างเหมาบุคคลกรมปศุสัตว์ ครั้งที่ 3/2563

1065504

    วันพุธที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เวลา 09.30 น.
ผู้อำนวยการกองควบคุมอาหารและยาสัตว์ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณาการจ้างเหมาบุคคลกรมปศุสัตว์ ครั้งที่ 3/2563 โดยมีนายสัตวแพทย์เศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์เป็นประธานในที่ประชุมโดยมีผู้เข้าร่วมประชุม ดังนี้น.ส.เยาวนิตย์ บุรีรักษา (เลขานุการกรม),นายรักไทย งามภักดิ์ (ผอ.กองควบคุมอาหารและยาสัตว์) และผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องการพิจารณาการจ้างเหมาบุคคลกรมปศุสัตว์ ดังกล่าว เพื่อเป็นการพิจารณาการเสนอขอจ้างเหมาบริการของหน่วยงาน ดังนี้ สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ,กองงานพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ,กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์,กองควบคุมอาหารและยาสัตว์,สำนักงานเลขานุการกรม,กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ และสำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์ณ ห้องประชุมพระพิรุณ ตึกอำนวยการ กรมปศุสัตว์
 
 
 
     1065505 1065506 1065508

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร

“HACCP ขั้นพื้นฐานให้แก่ผู้ประกอบการอาหารสัตว์” รุ่นที่ ๑/๒๕๖๔ ระหว่างวันที่ ๑๖ – ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ณ โรงแรมคลาสสิค คามิโอ จ.พระนครศรีอยุธยา

1

กรมปศุสัตว์กำหนดจัดฝึกอบรม หลักสูตร HACCP ขั้นพื้นฐานให้แก่ผู้ประกอบการอาหารสัตว์  รุ่นที่ ๑/๒๕๖๔ ระหว่างวันที่ ๑๖ – ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ณ โรงแรมคลาสสิค คามิโอ จ.พระนครศรีอยุธยา ให้แก่ผู้ประกอบการโรงงานผลิตอาหารสัตว์ทั่วประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการอบรม ในการนำวิธีการวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุม (HACCP) มาควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ โดยมีผู้ประกอบการผลิตอาหารสัตว์ จำนวน ๕๕  คน ใช้เวลาในการฝึกอบรมรุ่นละ ๕ วัน

การฝึกอบรมครั้งนี้ประกอบด้วย  บรรยายภาคทฤษฎี และปฏิบัติการ จัดทำคู่มือต่าง ๆ  เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ที่ดีในการผลิตอาหารสัตว์ เช่น สุขลักษณะส่วนบุคคล การซ่อมบำรุง และการสุขาภิบาลโรงงาน การขนส่ง การฝึกอบรม  ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และการสร้างความเข้าใจให้ผู้บริโภค การทวนสอบระบบสุขลักษณะโรงงาน หลักการเบื้องต้นและการประยุกต์ใช้ระบบ HACCP โดยมีวิทยากรจากกองควบคุมอาหารและยาสัตว์   เป็นผู้ดำเนินการฝึกอบรมให้บรรลุตามวัตถุประสงค์

กองควบคุมอาหารและยาสัตว์ ได้ดำเนินการจัดฝึกอบรม HACCP ขั้นพื้นฐานให้แก่ผู้ประกอบการอาหารสัตว์ ตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๔๔ –๒๕๖๔ เป็นจำนวนรวม ๙๕ รุ่น และมีผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมทั้งสิ้น ๔,๗๐๘ คน และยังได้สนับสนุนผู้ประกอบการในการจัดทำระบบความปลอดภัยอาหาร-อาหารสัตว์  โดยการให้คำแนะนำวิชาการ และการตรวจรับรองระบบคุณภาพระบบ GMP และ HACCP ตั้งแต่ปี ๒๕๔๕  ปัจจุบันมีโรงงานที่ได้รับการรับรองระบบ GMP ๒๐๒ โรงงาน  และระบบ HACCP ๑๖๐ โรงงาน

 

3 4 5

 

6 9 10