นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “สัตวแพทย์ผู้ควบคุมการผลิตอาหารสัตว์ที่มียา”

22 12 6301

     วัันนี้ (วันอังคารที่ 22 ธันวาคม 2563) นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “สัตวแพทย์ผู้ควบคุมการผลิตอาหารสัตว์ที่มียา”เพื่อให้สัตวแพทย์ที่ควบคุมการสั่งใช้ยาในโรงงานผลิตอาหารสัตว์ มีความรู้และสามารถสั่งใช้ยาผสมในอาหารสัตว์ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม สอดคล้องกับกฎหมายอาหารสัตว์ที่กำกับดูแล และเป็นที่ยอมรับในระดับสากล ทั้งนี้เพื่อให้อาหารสัตว์และผลิตภัณฑ์จากสัตว์มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค รวมทั้งช่วยลดปัญหาเชื้อดื้อยาที่สามารถเกิดขึ้นได้จากการใช้ยาที่ไม่เหมาะสมในภาคปศุสัตว์ โดยนายสัตวแพทย์รักไทย งามภักดิ์ ผู้อำนวยการกองควบคุมอาหารและยาสัตว์ กล่าวรายงาน และมีนายสัตวแพทย์ประภาส ภิญโญชีพ ปศุสัตว์เขต 1 นางสาวเยาวนิตย์ บุรีรักษา เลขานุการกรม และนายอดิศร ชาติสุภาพ ปศุสัตว์จังหวัดปทุมธานี เข้าร่วม ณ โรงแรมทินิดี โอเต็ล แอท บางกอก กอล์ฟ คลับ จังหวัดปทุมธานี
 
 

22 12 63.06 22 12 6302 22 12 6304

22 12 6307 22 12 6311 22 12 6308