การประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณามาตรฐานอาหารระหว่างประเทศ สาขาเชื้อดื้อยาต้านจุลินชีพ ครั้งที่ 19-2/2563

S 30105651

วันพฤหัสบดีที่ 6 สิงหาคม 2563
ดร.จูอะดี พงศ์มณีรัตน์ เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณามาตรฐานอาหารระหว่างประเทศ สาขาเชื้อดื้อยาต้านจุลินชีพ ครั้งที่ 19-2/2563
โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนหน่วยงาน
และผู้ที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม ณ ห้อง 511 อาคาร 5 สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
โดยมีผู้แทนกรมปศุสัตว์ ประกอบด้วย ผชช. ธนิดา หรินทรานนท์ ในฐานะผู้ทรงคุณวุฒิ สพ.ญ.จุฬาพร ศรีหนา และ สพ.ญ.ธนวรรณ ณ ถลาง ผู้แทน อยส. และนางสาวสุภาพร วงศ์ศรีไชย ผู้แทน สตส. ซึ่งที่ประชุมได้มีการพิจารณาคู่มือการปฏิบัติงาน Guidelines on integrated monitoring and surveillance of foodborne antimicrobial resistance ซึ่งเป็นเอกสารที่มีความสำคัญที่จะนำเสนอต่อการประชุมเพื่อพิจารณาของคณะ Codex ที่กำหนดจะจัดการประชุมขึ้นในเดือนมิถุนายน 2564 ณ ประเทศเกาหลีใต้

S 30105655 S 30105653 S 30105654