หนังสือรวบรวมเอกสารหลักฐานที่ใช้ประกอบการยื่นคำขอขึ้นทะเบียนและใบอนุญาตอาหารสัตว์และวัตถุอันตราย