ผู้อำนวยการกองควบคุมอาหารและยาสัตว์ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานกำหนดแนวทางการทดสอบประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์วัตถุอันตรายด้านการปศุสัตว์ ครั้งที่ 1/2564

S 4456460

     วัันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 9.30 น. นายสัตวแพทย์รักไทย  งามภักดิ์ ผู้อำนวยการกองควบคุมอาหารและยาสัตว์ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานกำหนดแนวทางการทดสอบประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์วัตถุอันตรายด้านการปศุสัตว์ ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุมม้ากัณฐะกะ ชั้น 1 ตึกอำนวยการ กรมปศุสัตว์ (พญาไท) พิจารณาร่วมกับผู้แทนจากสำนักควบคุม ป้องกัน และบำบัดโรคสัตว์ ผู้แทนจากสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ ผู้แทนจากสำนักตรวจสอบคุณภาสินค้าปศุสัตว์ ผู้แทนจากสำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสตว์ ผู้ทรงคุณวุฒิเฉพาะทาง และผู้แทนจากกองควบคุมอาหารและยาสัตว์ โดยพิจารณากำหนดคุณสมบัติของห้องปฏิบัติการที่ใช้ในการทดสอบ วิธีการที่ใช้ทดสอบ สายพันธ์ที่ใช้ในการทดสอบ ระยะเวลาและอุณหภูมิที่ใช้ในการทดสอบ เพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกันในการขึ้นทะเบียน

S 4456458  S 4456463  S 4456464