จัดประชุมคณะกรรมการทบทวนระบบการประกันคุณภาพอาหารสัตว์ ครั้งที่ 8/2563 ณ ห้องประชุมกองควบคุมอาหารและยาสัตว์ จังหวัดปทุมธานี

S 30384437

24 สิงหาคม 2563 เวลา 13.30–16.30 น. กองควบคุมอาหารและยาสัตว์ จัดประชุมคณะกรรมการทบทวนระบบการประกันคุณภาพอาหารสัตว์ ครั้งที่ 8/2563 ณ ห้องประชุมกองควบคุมอาหารและยาสัตว์ จังหวัดปทุมธานี โดยมี น.สพ.อดุลย์ เพิ่มผล หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและใบอนุญาตอาหารสัตว์ เป็นประธานในการประชุมฯ

ทั้งนี้คณะกรรมการทบทวนฯ มีมติให้การรับรองระบบ GMP (โรงงานใหม่) จำนวน 3โรงงาน
ให้การรับรองระบบ HACCP (โรงงานใหม่)จำนวน 2โรงงานและให้การต่ออายุการรับรองระบบ GMP และ HACCP จำนวน 7 โรงงาน