วันที่ 31 มีนาคม 2564 เวลา 9.30 น. นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน การประชุมคณะกรรมการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ ครั้งที่ 1/2564  โดย นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้ น.สพ.รักไทย งามภักดิ์ ผู้อำนวยการกองควบคุมอาหารและยาสัตว์ เข้าร่วมประชุมฯ

210331 01

        วันที่ 31 มีนาคม 2564 เวลา 9.30 น. นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน การประชุมคณะกรรมการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ ครั้งที่ 1/2564  โดย นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้ น.สพ.รักไทย งามภักดิ์ ผู้อำนวยการกองควบคุมอาหารและยาสัตว์ เข้าร่วมประชุมฯ ณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมปศุสัตว์ ได้จัดทําประกาศรับสมัครบุคคล เพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน คณะกรรมการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ จํานวนรวม 5 คน ซึ่งประกอบด้วย ผู้แทนสหกรณ์ 1 คน ผู้แทน กลุ่มเกษตรกรตามกฎหมาย 2 คน และผู้แทนผู้ประกอบธุรกิจภาคอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ 2 คน โดยได้ ประกาศรับสมัครตั้งแต่วันที่ 29 ธันวาคม 2563 ถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 และได้ขอขยายเวลารับ สมัครอีกหนึ่งครั้งจนถึงวันที่ 9 มีนาคม 2564 โดยภายหลังจากการรับสมัครเสร็จสิ้น กรมปศุสัตว์ต้องรวบรวมรายชื่อและข้อมูลผู้สมัคร เพื่อเสนอคณะกรรมการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิ ดําเนินการคัดเลือกบุคคลที่คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ ควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ในวันที่ 31 มีนาคม 2564 ตามขั้นตอนการได้มาซึ่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ การประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิดังกล่าว กรมปศุสัตว์ได้แจ้ง ประกาศการรับสมัครกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ผ่านทางเว็ปไซต์ของกองควบคุมอาหารและยาสัตว์  และจัดส่งเป็นหนังสือแจ้งไปยังสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร ตามกฎหมาย และผู้ประกอบธุรกิจภาคอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ ปรากฏว่า มีบุคคลสนใจสมัครจากผู้แทนสหกรณ์ ผู้แทนกลุ่มเกษตรกรตามกฎหมาย และผู้แทนผู้ประกอบธุรกิจภาคอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ จํานวนรวมทั้งสิ้น ๑๐ คน โดยกรมปศุสัตว์จะแจ้งผลการคัดเลือกผ่านทางเว็ปไซต์ของกองควบคุมอาหารและยาสัตว์ต่อไป https://afvc.dld.go.th/webnew/index.php/th/

        คณะกรรมการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ ตาม พระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ ประกอบด้วย ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็น ประธานกรรมการ อธิบดีกรมปศุสัตว์เป็นรองประธานกรรมการ อธิบดีกรมการค้าภายใน อธิบดีกรมประมง อธิบดีกรมวิชาการเกษตร อธิบดีกรมศุลกากร เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค เลขาธิการ คณะกรรมการอาหารและยา และเลขาธิการสํานักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติเป็นกรรมการ โดยตําแหน่ง ผู้อํานวยการสํานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ เป็นกรรมการและเลขานุการ และผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งจํานวน 5 คน เป็นกรรมการ ในจํานวนนี้ จะต้องแต่งตั้งจาก ผู้แทนสหกรณ์ 1 คน ผู้แทนกลุ่มเกษตรกรตามกฎหมาย 2 คน ผู้แทนผู้ประกอบธุรกิจภาคอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ 2 คน โดยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละ 2 ปีเนื่องจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ ตามประกาศ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ ลงวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ได้ครบวาระการดํารงตําแหน่ง 2 ปี เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2563 ทางกรมปศุสัตว์ ซึ่งเป็นฝ่ายเลขานุการจึงได้เริ่มกระบวนการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ตาม ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน คณะกรรมการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ 

210331 02 210331 04 210331 15

210331 09 210331 12 210331 07