กรมปศุสัตว์จัดอบรมผู้ตรวจประเมิน ev.2020”Introduction and Internal Auditor" เพื่อเป็นการยกระดับมาตรฐานคุณภาพอาหารสัตว์ให้เทียบเท่ามาตรฐานสากล

1135433

        กรมปศุสัตว์จัดอบรมผู้ตรวจประเมิน ev.2020”Introduction and Internal Auditor" เพื่อเป็นการยกระดับมาตรฐานคุณภาพอาหารสัตว์ให้เทียบเท่ามาตรฐานสากล
        23 มีนาคม 2564 เวลา 10.00 น. นายสัตวแพทย์สรวิศ  ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานเปิดอบรมหลักสูตรระบบ GHPs/ HACCP โรงงานผลิตอาหารสัตว์ โดยมีนายสัตวแพทย์รักไทย งามภักดิ์ ผู้อำนวยการกองควบคุมอาหารและยาสัตว์ กล่าวรายงาน และมีนายชูฤทธิ์ เสนีย์มโนมัย ปศุสัตว์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมอบรมระบบ GHPs/ในครั้งนี้
       ระบบการจัดการด้านสุขลักษณะที่ดีในสถานประกอบการ (GMP) และระบบการวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุมในการผลิต (HACCP)  เป็นระบบควบคุมคุณภาพการผลิตอาหารสัตว์ให้มีคุณภาพ และความปลอดภัย ที่ใช้เป็นเงื่อนไขทางการค้า สำหรับการซื้อขายทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศ  ในปี 2563 คณะกรรมาธิการโครงการมาตรฐานอาหาร FAO/WHO ได้มีการปรับปรุงข้อกำหนดของระบบ GMP/HACCP Rev.4-2003 โดยเพิ่มหัวข้อความตระหนักและจิตสำนึก เกี่ยวกับความปลอดภัยอาหาร สารก่อภูมิแพ้และการควบคุมกระบวนการผลิตต่างๆ เพื่อสร้างความเชื่อมั่น เรื่องความปลอดภัยของอาหารให้เพิ่มมากขึ้น และเปลี่ยนชื่อระบบเป็น GHPs/HACCP Rev.2020
       โดยวัตถุประสงค์การจัดโครงการฯ เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ ระบบ GHPs/HACCP แก่เจ้าหน้าที่ให้สามารถนำความรู้ไปใช้ในการตรวจประเมิน ให้คำแนะนำแก่ผู้ประกอบการอาหารสัตว์ ในการจัดทำระบบให้เกิดความปลอดภัยตลอดห่วงโซ่อาหาร (From Farm to table) 
      ทั้งนี้กรมปศุสัตว์ให้ความสำคัญหลักการและวิธีดำเนินงานในการนำระบบGHPS/ HACCP ไปใช้ในโรงงานผลิตอาหารสัตว์ เพื่อเป็นการยกระดับมาตรฐานคุณภาพอาหารสัตว์ให้เทียบเท่ามาตรฐานสากลเพื่อการส่งออก และทำให้เกิดความปลอดภัย ทั้งระบบในการผลิตอาหารสัตว์ ซึ่งจะเป็นผลดีทำให้การผลิตอาหารสัตว์มีประสิทธิภาพเป็นที่น่าเชื่อถือและยอมรับของต่างประเทศ  ต่อไป
      ณ โรงแรมคลาสสิค คามิโอ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 
1135442 1135436 1135434
 
1135437 1135438 1135441